Zuzana Mruzíková

Type Title Author Comments Last updated
Diplomové práce Vazby mezi vegetací a prostředím v horské říční nivě. Zuzana Mruzíková 0 10 months 3 weeks ago
Diplomové práce Ecology of rhinanthoid Orobanchaceae: Within- and between-site processes in metapopulations of selected grassland species. Zuzana Mruzíková 0 10 months 3 weeks ago
Diplomové práce Plant-soil feedback a jeho interakce s dalšími faktory určujícími koexistenci rostlin. Zuzana Mruzíková 0 11 months 2 weeks ago
Diplomové práce Plant-soil feedback a management lokality jako faktory určující vývoj rostlinného společenstva. Zuzana Mruzíková 0 11 months 2 weeks ago
Diplomové práce Změny dřevinné skladby vegetace v české krajině v holocénu na základě paleoekologických analýz. Zuzana Mruzíková 0 1 year ago
Diplomové práce Myrmekochorie - evoluční a ekologické souvislosti. Zuzana Mruzíková 0 1 year ago
Diplomové práce Asterocapsa aerophytica (Cyanobacteria, Chroococcales), a new species from the Triglav National Park (Julian Alps, Slovenia). Zuzana Mruzíková 0 1 year ago
Diplomové práce Comparison of native and invasive Lythrum Salicaria L. populations : an experimental approach. Zuzana Mruzíková 0 1 year ago
Diplomové práce Ekologie borovice blatky (Pinus rotundata LINK) ve vztahu k regeneraci blatkových borů = Ecology of bog pine (Pinus rotundata LINK) in relation to regeneration of bog pine forests. Zuzana Mruzíková 0 1 year ago
Diplomové práce Strategies in aboveground space occupancy in herbs from disturbed habitats. Zuzana Mruzíková 0 1 year ago
Diplomové práce Experimentální vyhodnocení role biotických interakcí při stanovování zásobníku druhů společenstev. Zuzana Mruzíková 0 1 year ago
Diplomové práce Vztah diverzity a produktivity v travinných společenstvech a jeho mechanismy. Zuzana Mruzíková 0 1 year ago
Diplomové práce Pilotní studie k problematice výskytu Euglenophyta v České republice. Zuzana Mruzíková 0 1 year ago
Diplomové práce Transgenerational effect in Taraxacum brevicorniculatum: test of a novel method of experimental plant DNA demethylation and its practical application in exploring the impact of maternal competition on progeny phenotype. Zuzana Mruzíková 0 1 year ago
Diplomové práce Biologie poloparazitického druhu Melampyrum nemorosum. Zuzana Mruzíková 0 1 year ago
Diplomové práce Porovnávání klíčivosti a přežívání semenáčků v mikrostanovištích pastvin. Zuzana Mruzíková 0 1 year ago
Diplomové práce Ovlivňují funkční vlastnosti rostlin jejich mezidruhovou kompetici? Zuzana Mruzíková 0 1 year ago
Diplomové práce Role biotických vztahů, abiotického prostředí a dostupnosti druhů pro složení rostlinného společenstva. Zuzana Mruzíková 0 1 year ago
Diplomové práce Vliv úživnosti prostředí na vztahy mezi druhy v rostlinném společenstvu. Zuzana Mruzíková 0 1 year ago
Diplomové práce Herbivorie terestrických plžů jako faktor ovlivňující složení lučního společenstva - vliv na semenáče. Zuzana Mruzíková 0 1 year ago
Diplomové práce Opakovaná inventarizace semenáčů tropických stromů a její využití pro testování Janzen - Connellovy hypotézy. Zuzana Mruzíková 0 1 year ago
Diplomové práce Možnosti zvýšení druhové diverzity luk na bývalé orné půdě dodatečným dosevem běžných lučních druhů. Zuzana Mruzíková 0 1 year ago
Diplomové práce Aplikace vybraných histologických metod pro mikroskopická pozorování jehlic smrku ztepilého. Zuzana Mruzíková 0 1 year ago
Diplomové práce Klíčení a počáteční růst vybraných druhů čeledi Cactaceae v závislosti na okolním prostředí. Zuzana Mruzíková 0 1 year ago
Diplomové práce Srovnávací studium změn plevelové vegetace polí Olomoucka. Zuzana Mruzíková 0 1 year ago