Stanovy České botanické společnosti, z. s.

Česká botanická společnost, z. s., (dále jen Společnost) je dobrovolná výběrová organizace pokračující v činnosti Československé botanické společnosti, která byla založena v roce 1912 pod jménem Česká botanická společnost. Působí jako vědecká společnost při Akademii věd České republiky.

Základní ustanovení

Článek 1

(1) Společnost sdružuje zájemce činné v botanice. Věnuje se pěstování a propagaci všech oborů botaniky.
(2) Společnost působí na území České republiky.
(3) Sídlem Společnosti je Praha 2, Benátská 2.

Činnost Společnosti

Článek 2

(1) Náplň své činnosti si stanovuje Společnost sama. Věnuje se zejména těmto hlavním činnostem:
a) podporuje rozvoj botaniky podněcováním vědecké, vědecko-pedagogické a vědecko-populární práce a šíření nových poznatků do praxe ve spolupráci s pracovišti, zabývajícími se botanikou;
b) rozvíjí koncepční činnost, organizuje, prohlubuje a koordinuje spolupráci svých členů působících ve vědě, na školách i v praxi;
c) podporuje regionální botanický výzkum a ochranu přírody;
d) podílí se na mezinárodní spolupráci v oboru botaniky a podporuje účast svých členů na ní;
e) pomáhá svým členům při jejich práci a zvyšování odborné úrovně; zvláštní péči věnuje amatérům a zájemcům z řad mládeže;
f) věnuje pozornost náplni botaniky na školách všech stupňů.
(2) Svou hlavní činnost uskutečňuje Společnost zejména tím, že:
a) pořádá sjezdy, sympozia, vědecké a pracovní konference, přednášky, diskuse, kursy, exkurze apod.;
b) vyjadřuje se k vědecké, publikační a ediční činnosti v oboru botaniky;
c) vydává botanické publikace a informace pro své členy;
d) může vypisovat soutěže a oceňovat významné výsledky.
(3) Společnost spolupracuje se Slovenskou botanickou společností.
(4) Společnost dále spolupracuje se:
a) zahraničními společnostmi obdobného zaměření;
b) mezinárodními přírodovědnými organizacemi;
c) dalšími českými společnostmi s přírodovědným zaměřením.

Členství

Článek 3

(1) Členství je individuální. Členem Společnosti se může stát občan kteréhokoli státu.
(2) Členství může být též čestné.

Článek 4

(1) Členem Společnosti se může stát uchazeč, který v oboru botaniky aktivně pracuje nebo dlouhodobě projevuje o botaniku hlubší zájem.
(2) Za člena Společnosti se zájemce přihlašuje písemně s tím, že souhlasí s posláním a stanovami Společnosti a chce se svojí činností podílet na její práci.
(3) O přijetí člena rozhoduje hlavní výbor Společnosti. Proti jeho rozhodnutí je možno se odvolat do 30 dnů k valnému shromáždění.
(4) Členství vzniká přijetím za člena, zaplacením zápisného a členských příspěvků na jeden kalendářní rok, přihlášením se k odběru jednoho členského časopisu.
5) Sekretariát Společnosti vede seznam členů Společnosti v elektronické podobě, tento seznam obsahuje: jméno a příjmení, adresu bydliště, případně zaměstnání, datum narození a přehled placení členských příspěvků. Při vzniku členství se výše uvedené informace zapíší do seznamu, při zániku členství se provede jejich výmaz. Tento seznam není veřejně přístupný.

Článek 5

(1) Čestným členem Společnosti se může stát domácí nebo zahraniční osoba, která se význačným způsobem zasloužil o obor i o Společnost, ať už na mezinárodní, celostátní nebo regionální úrovni.
(2) Návrh na udělení čestného členství může podat hlavnímu výboru výbor vnitřní složky nebo kterýkoliv člen Společnosti. Návrhy doložené nejméně dvaceti podpisy členů musí dojít do sekretariátu Společnosti nejméně sedm dnů před konáním valného shromáždění.
(3) Čestné členy volí nadpoloviční většinou valné shromáždění v tajné volbě.

Práva členů

Článek 6

(1) Všem členům přísluší tato práva:
a) být informován o pořádání akcí Společnosti a mít možnost se jich přednostně zúčastnit;
b) podílet se na práci kterýchkoli vnitřních složek Společnosti a být informován o připravovaných akcích těchto složek;
c) zúčastnit se valného shromáždění a podílet se na jeho jednání;
d) volit a být voleni do orgánů Společnosti;
e) podávat návrhy a hlasovat o návrzích podaných na všech schůzích, konferencích a jiných odborných akcích organizovaných Společností;
f) vznášet připomínky a návrhy k činnosti hlavního výboru Společnosti po celou dobu jeho funkčního období;
g) využívat přednostně knihovny Společnosti;
h) přednostně získávat za stanovenou cenu časopisy a publikace vydávané Společností.

Povinnosti členů

Článek 7

Členové jsou povinni:
a) zachovávat ustanovení Stanov Společnosti a podílet se na její činnosti;
b) řídit se usneseními valného shromáždění a hlavního výboru;
c) odpovědně plnit přijaté funkce;
d) platit členské příspěvky ve stanovených termínech (neplatí pro čestné členy);
e) dbát na dobré jméno Společnosti;
f) zachovávat etiku vědecké práce;
g) chránit přírodu a vést k ochraně přírody i druhé;

Zánik členství

Článek 8

(1) Členství ve Společnosti zaniká:
a) písemným prohlášením člena, že ze Společnosti vystupuje; členství se ukončuje ku konci kalendářního roku s tím, že člen je povinen zaplatit příspěvky za celý rok a své rozhodnutí sdělit v předstihu, tj. nejpozději do poloviny roku, v němž hodlá členství ukončit;
b) nezaplacením členských příspěvků po dvou upomínkách nebo nezaplacením jednoho ročníku členského časopisu po dvou upomínkách;
c) vyloučením člena z vážných důvodů, zejména jedná-li v hlubokém rozporu s povinnostmi člena (článek 7 stanov);
d) úmrtím člena.
(2) O zániku členství sub 1b,c rozhoduje hlavní výbor, proti tomuto rozhodnutí se může vyloučený člen odvolat do 30 dnů k valnému shromáždění.

Orgány Společnosti

Článek 9

(1) Orgány Společnosti, které zajišťují a řídí její činnost, jsou:
a) valné shromáždění;
b) hlavní výbor;
(2) Kontrolním orgánem Společnosti pro činnost hospodářskou je kontrolní komise.

Valné shromáždění

Článek 10

(1) Valné shromáždění všech členů je nejvyšším orgánem Společnosti.
(2) Valnému shromáždění přísluší:
a) určovat hlavní směry činnosti Společnosti;
b) schvalovat zprávu hlavního výboru o činnosti Společnosti za období od posledního valného shromáždění;
c) schvalovat zprávu kontrolní komise za období od posledního valného shromáždění;
d) volit čestné členy;
e) usnášet se na zásadních hospodářských opatřeních;
f) na návrh hlavního výboru určovat výši zápisného i výši a složení členských příspěvků;
g) schvalovat vznik a zánik poboček, sekcí a pracovních skupin;
h) rozhodovat o odvolání ve věcech členství;
i) usnášet se na stanovách Společnosti a jejich změnách;
j) udělovat vyznamenání a ceny.

Článek 11

(1) Řádné valné shromáždění se koná jednou za rok. Svolává je hlavní výbor.
(2) Hlavní výbor může svolat mimořádné valné shromáždění z vlastního podnětu. Mimořádné valné shromáždění svolá též na písemnou žádost podepsanou alespoň padesáti členy, nejpozději do jednoho měsíce od předložení žádosti.
(3) Hlavní výbor oznámí termín konání (řádného nebo mimořádného) valného shromáždění spolu s programem všem členům nejméně 15 dnů před tímto termínem.

Článek 12

(1) Valnému shromáždění předsedá a jeho jednání řídí předseda, popř. z pověření hlavního výboru některý z místopředsedů nebo vědecký tajemník.
(2) Valné shromáždění je způsobilé se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina členů Společnosti. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet členů, koná se valné shromáždění o půl hodiny později a je způsobilé se usnášet za jakéhokoli počtu přítomných, avšak pouze o bodech uvedených v programu valného shromáždění.
(3) Usnesením valného shromáždění je návrh, pro který hlasovala většina přítomných členů, avšak usnesení o změně stanov Společnosti vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných členů.

Hlavní výbor

Článek 13

(1) Hlavní výbor je statutárním orgánem Společnosti a řídí činnost Společnosti v období mezi valnými shromážděními.
(2) Hlavní výbor se skládá z 13 členů. V čele stojí předseda a dva místopředsedové; dalšími funkcionáři jsou vědecký tajemník a hospodář Společnosti.
(3) V tomto složení zasedá hlavní výbor minimálně dvakrát ročně. Vedle toho se jedenkrát ročně (v závěru roku) schází hlavní výbor za účasti předsedů nebo jimi pověřených zástupců poboček, sekcí a pracovních skupin. Na tuto schůzi jsou zváni také čestní členové Společnosti.
(4) Schůze hlavního výboru svolává předseda nebo místopředseda, který předsedu zastupuje. Kromě toho svolá předseda schůzi hlavního výboru vždy do dvou týdnů, požádá-li o to alespoň třetina členů hlavního výboru. Nesvolá-li předseda v takovém případě schůzi, učiní tak některý z místopředsedů.
(5) Schůze hlavního výboru řídí předseda, popř. jeden z místopředsedů.
(6) Hlavní výbor je způsobilý se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů. Hlavní výbor může také hlasovat korespondenční formou (např. emailem) hlasováním jednotlivých členů HV.
(7) Usnesením hlavního výboru je návrh, pro který hlasovala většina přítomných členů výboru, nebo pro nějž při rovnosti hlasů hlasoval předseda.
(8) Nezúčastňuje-li se člen hlavního výboru bez řádné omluvy po dobu jednoho roku schůzí, má se za to, že se svého členství v hlavním výboru vzdal.

Článek 14

(1) Hlavnímu výboru přísluší:
a) rozhodovat o věcech členství ve stanovených případech;
b) projednávat zprávu o činnosti i finanční zprávu a předkládat je valnému shromáždění;
c) vytvářet plán činnosti a finanční plán Společnosti na následující rok a předkládat je valnému shromáždění;
d) zabezpečovat přípravu valného shromáždění;
e) před koncem volebního období zabezpečovat přípravu kandidátních listin pro volbu nového výboru;
f) stanovit výši, složení a dobu úhrady členských příspěvků a předkládat ji ke schválení valnému shromáždění;
g) přijímat návrhy na vznik, popř. zánik poboček, sekcí či pracovních skupin a předkládat je ke schválení valnému shromáždění;
h) zřizovat pracovní komise pověřené plněním konkrétních úkolů a jmenovat jejich členy;
i) zajišťovat běžné úkoly týkající se činnosti Společnosti;
j) delegovat svého zástupce, aby v rozsahu, jejž určí, Společnost zastupoval a jednal jejím jménem;
k) povolávat náhradníky na uvolněná místa členů hlavního výboru a členů kontrolní komise a pověřovat je zastupováním funkcionářů.
(2) Hlavní výbor pověřuje své jednotlivé členy přímou odpovědností za přidělené úseky činnosti (za činnost tiskových orgánů, sekretariátu, knihovny apod.).
(3) Hlavní výbor pověřuje vedoucí redaktory časopisů vydávaných Společností.

Funkcionáři Společnosti

Článek 15

(1) Funkcionáři Společnosti jsou: předseda, dva místopředsedové, vědecký tajemník, hospodář, tři členové kontrolní komise. Ve stejné funkci předsedy či místopředsedy může člen Společnosti být nejvýše po dvě za sebou následující volební období.
(2) Předseda:
a) zastupuje Společnost a jedná jejím jménem vůči veřejnosti;
b) řídí jednání orgánů Společnosti;
c) podpisuje se za Společnost, a to tak, že k názvu (razítku) Společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce.
(3) Předsedu ve všech jeho činnostech za jeho nepřítomnosti zastupuje jeden z místopředsedů, případně jiný člen hlavního výboru, je-li k tomu pověřen předsedou, popř. hlavním výborem.
(4) Vědecký tajemník:
a) řídí vnitřní činnost Společnosti a zodpovídá za ni hlavnímu výboru;
b) řídí práci sekretariátu Společnosti a zodpovídá za ni hlavnímu výboru;
c) sestavuje výroční zprávu Společnosti.
(5) Hospodář:
a) připravuje návrh finanční činnosti Společnosti;
b) vede finanční agendu Společnosti a zodpovídá za ni hlavnímu výboru;
c) podává výroční finanční zprávu valnému shromáždění.
(6) Členové kontrolní komise:
a) vykonávají dohled nad hospodářskou činností Společnosti; při provádění kontrol jsou přítomni alespoň dva ze tří zvolených členů kontrolní komise;
b) podávají zprávu o hospodaření valnému shromáždění, které bez diskuse k jejich návrhům nemůže usnést o účetní uzávěrce ani o úhradě ztráty.

Volby

Článek 16

(1) Hlavní výbor a členové kontrolní komise jsou voleni na dobu pěti let. Právo volit má každý člen Společnosti. Volby probíhají buď korespondenčně anebo elektronicky.
O způsobu volby rozhoduje volební komise.
(2) Vlastní volbu (tzn. rozeslání kandidátek, jejich shromáždění a vyhlášení výsledků) organizuje minimálně tříčlenná volební komise, zvolená k tomuto účelu na předcházejícím valném shromáždění; komise ručí též za demokratický a bezchybný průběh voleb.
(3) Předběžný návrh kandidátů (odděleně pro členy hlavního výboru a členy kontrolní komise minimálně s dvojnásobným počtem kandidátů, než bude členů hlavního výboru a členů kontrolní komise) připravuje hlavní výbor; tyto seznamy obdrží všichni členové Společnosti.
(4) Vnitřní složky i jednotliví členové mají právo doplnit tyto kandidátky do stanoveného data dalšími písemnými návrhy, které však musí být podpořeny podpisy minimálně deseti členů Společnosti. Tyto návrhy jsou stejnocenné s návrhem hlavního výboru. Všechny návrhy musí být opatřeny písemným souhlasem kandidáta.
(5) Ze všech platných návrhů sestaví konečné znění kandidátky volební komise a rozešle ji všem členům Společnosti nejméně šest týdnů před dnem uzavření voleb. Upravenou kandidátku doručí během této doby členové zpět podle pokynů volební komise, která sečte hlasy.
(6) Volební komise zveřejní výsledky voleb s uvedením počtu hlasů u všech kandidátů na valném shromáždění Společnosti a oznámí je vhodným způsobem všem členům. Za členy hlavního výboru jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů na posledním místě rozhodne los.
(7) Volební komise organizuje ustavující schůzi nově zvoleného hlavního výboru, na níž jeho řádní členové zvolí ze svého středu tajnou volbou předsedu a další funkcionáře Společnosti.
(8) Není-li zvolen vědecký tajemník nebo hospodář, je možno hlavní výbor doplnit kooptací o tyto funkcionáře. V takovém případě musí s kooptací konkrétních členů Společnosti vyslovit souhlas 8 členů hlavního výboru.
(9) Nově zvolený výbor se ujímá funkce představením na schůzi valného shromáždění, po vyslovení absolutoria odstupujícímu výboru valným shromážděním.
(10) Vzdal-li se během funkčního období některý z členů hlavního výboru svého členství nebo přestal-li být členem Společnosti, je za člena hlavního výboru přijat náhradník, který ve volbách obdržel nejvyšší počet hlasů.

Členění Společnosti

Článek 17

(1) Společnost se člení na pobočky, sekce a pracovní skupiny (dále vnitřní složky).
(2) Návrh na zřízení vnitřní složky, formulující náplň její budoucí činnosti, je předkládán hlavnímu výboru.

Článek 18

(1) Pobočky jsou zakládány k provádění regionální botanické činnosti, nezávisle na správním členění České republiky. Jejich založení je podmíněno minimálním počtem deseti členů Společnosti.
(2) Poklesne-li počet aktivních členů pobočky pod uvedenou hranici deseti členů, pobočka zaniká nebo se spojí s některou jinou regionální organizací Společnosti.
(3) Pobočky mohou mít spolupracovníky (nečleny Společnosti), zejména z řad mladších zájemců, zúčastňujících se aktivně činnosti pobočky.

Článek 19

(1) Sekce a pracovní skupiny jsou zřizovány podle odborného zaměření členů Společnosti.
(2) Sekce sdružuje zájemce o určité odvětví botaniky a její založení je podmíněno minimálním počtem deseti členů Společnosti.
(3) Pracovní skupina sdružuje zájemce o užší specializaci a její založení je podmíněno minimálním počtem pěti členů Společnosti.

Článek 20

(1) Činnost každé vnitřní složky řídí volený výbor v čele s předsedou. Způsob jeho volby, počet členů výboru a délku jeho funkčního období si stanoví složky samy.
(2) Činnost vnitřních složek probíhá v souladu se stanovami a v součinnosti s hlavním výborem Společnosti. Vnitřní složky jej předem informují o plánu své činnosti a podávají mu každoročně výroční zprávu.
(3) Předseda vnitřní složky či jím pověřený zástupce je zván na zasedání hlavního výboru dle čl. 13 (3).
(4) Vnitřní složka je povinna informovat hlavní výbor o provedené volbě funkcionářů, popř. zániku či spojení s jinou vnitřní složkou Společnosti.

Článek 21

(1) K plnění konkrétních úkolů může hlavní výbor vytvořit z členů Společnosti pracovní komisi. Do pracovní komise mohou být přizváni i nečlenové Společnosti jako odborní poradci. Činnost komise řídí svolavatel jmenovaný hlavním výborem, jemuž též za práci odpovídá.
(2) Výbory vnitřních složek Společnosti mohou zřizovat své komise za dodržení týchž podmínek.

Sekretariát a knihovna

Článek 22

(1) Sekretariát je placeným orgánem Společnosti, jehož hlavním úkolem je zajistit organizační, administrativní, informační a ekonomickou činnost Společnosti; mj. spravuje a pečuje o archiv a knihovnu Společnosti.
(2) Sekretariát je podřízen vědeckému tajemníku Společnosti.
(3) Knihovna je nejdůležitějším majetkem Společnosti. Koncepčně je její činnost řízena tříčlennou knihovní komisí, jmenovanou hlavním výborem.

Publikační činnost

Článek 23

(1) Pro zajištění odborné publikační činnosti vydává Společnost časopisy Preslia, Zprávy České botanické společnosti a Bryonora.
(2) Činnost periodika řídí vedoucí redaktor, jehož jmenuje (popř. odvolává) hlavní výbor na dobu určitou, nejdéle však na šest let.
(3) Na návrh vedoucího redaktora jmenuje hlavní výbor redakční radu s přihlédnutím k zastoupení všech oborů pokrývaných časopisem, rovněž na dobu určitou.
(4) Vedoucí redaktor je za kvalitu periodika odpovědný hlavnímu výboru, a je proto obvykle zván na jeho schůze.
(5) Hlavní výbor určuje základní zaměření vydávaných časopisů.

Hmotné prostředky Společnosti

Článek 24

K hospodářskému zajištění plnění činnosti Společnosti slouží:
a) zápisné a členské příspěvky;
b) převzatý majetek;
c) prostředky poskytované jinými institucemi;
d) příjmy vyplývající z vlastní činnosti;
e) dary a dědictví.

Změny stanov

Článek 25

Změny stanov může navrhnout písemně kterýkoli člen valnému shromáždění, nejpozději však tři měsíce před konáním Valného shromáždění.

Zánik Společnosti

Článek 26

Společnost může zaniknout pouze rozhodnutím dvoutřetinové většiny referenda členů Společnosti, vypsaného hlavním výborem na návrh alespoň pětiny všech členů. V tomto případě stanoví valné shromáždění likvidační komisi, která rozhodne o způsobu zániku Společnosti a naložení s jejím majetkem s podmínkou, že tento majetek bude použit pro vědecké účely.

Závěrečná ustanovení

Článek 27

Tyto stanovy nahrazují stanovy ČSS, schválené 18.2.1991 a doplněné změnami schválenými valným shromážděním dne 17.2.1992, 21. 2.1994, 26.2.2001, 23.2. 2004, 23.2.2015, 30.11.2020 a 27.11.2021.