Pokyny pro autory Bryonory

Bryonora

Časopis Bryonora vychází dvakrát ročně, od r. 1988. Od r. 2003 je recenzovaný. Vydává ho Česká botanická společnost.

 • Šéfredaktor: Mgr. Jaroslav Šoun, Ph.D. (Západočeské muzeum v Plzni, jsounatzcm [dot] cz (jsoun[at]zcm[dot]cz))
 • technická redaktorka: Mgr. Eva Mikulášková, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno).

Zpravodaj Bryonora uveřejňuje:

 • kratší původní a shrnující práce z oborů bryologie a lichenologie (viz Informace pro přispěvatele níže)
 • zprávy z konaných exkurzí a konferencí
 • recenze (viz Informace pro přispěvatele níže)
 • zajímavé bryologické a lichenologické nálezy
 • personalia
 • informace o činnosti podobných zahraničních organizací
 • zajímavosti a další informace týkající se obou oborů
 • kompletní novinky české i slovenské bryologické a lichenologické literatury

Příspěvky uvítáme e-mailem na adresu šéfredaktora

Uzávěrka červnového čísla je 31. března

Uzávěrka prosincového čísla je 30. září  


Redakční rada:

 • Mgr. Anna Bérešová, Ph.D. (Botanický ústav SAV, Bratislava)
 • RNDr. Josef P. Halda (Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou)
 • doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno)
 • doc. RNDr. Jana Kocourková, CSc. (Česká zemědělská univerzita, Praha)
 • RNDr. Svatava Kubešová (Moravské zemské muzeum, Brno)
 • Mgr. Jan Kučera, Ph.D. (Jihočeská Univerzita, České Budějovice)
 • Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D. (Západočeské muzeum v Plzni)
 • RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D. (Ostravská univerzita v Ostravě)
 • RNDr. David Svoboda, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha)
 • Mgr. Jaroslav Šoun, Ph.D. (Západočeské muzeum v Plzni)

Informace pro přispěvatele:

Technické detaily, typografie a formátování zde.

Původní vědecké studie
Přijímány jsou kratší rukopisy o rozsahu do 15 tiskových stran (podání delšího rukopisu musí být předem projednáno s hlavním editorem). Příspěvky jsou přijímány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Rukopisy procházejí recenzním řízením. Název musí být přeložen do angličtiny (v případě anglického rukopisu do češtiny) a práce opatřena anglicky psaným abstraktem a klíčovými slovy (key words). Z důvodu alespoň částečné použitelnosti Bryonory v zahraničí musí být i všechny popisky obrázků a tabulek přeloženy i do angličtiny. Totéž platí o seznamech lokalit, substrátů i jejich zkratek a případně dalších důležitých součástí článku. V závěru příspěvku je možné použít také delší anglické shrnutí (Summary). Používejte pouze minimum formátovacích příkazů – kurzívou zvýrazněná jména taxonů a odlišným stylem označené nadpisy. Obrázky a objekty z jiných aplikací (např. tabulky či grafy z MS Excel) zasílejte vždy jako samostatné soubory (nikoli vložené do textového editoru). Vítané jsou barevné fotografie.

Recenze
Recenze bryologických a lichenologických děl jsou přijímány pouze v českém nebo slovenském jazyce. Jejich rozsah by neměl překročit dvě tiskové strany. Nezapomeňte uvést podstatné bibliografické údaje (kromě autora, plného názvu a roku vydání též vydavatelství, stránkový rozsah, ISBN). Užitečné jsou informace o ceně, možnosti a způsobu objednání a umístění recenzovaného výtisku, případně odkazy na jiné již publikované recenze.

 

aktualizace: 25.1.2021, Matěj Man

Příloha
Attachment Size
Informace pro přispěvatele 2023.pdf 121.62 KB