O časopisu Zprávy České botanické společnosti

Obrázek

Nové články || Kontakty || Pokyny pro autory || Přílohy || Materiály || Seriál Additamenta


Zprávy ČBS uveřejňují původní odborné články ze všech oborů terénní botaniky (taxonomie, chorologie, geobotanika, ekologie, floristika, apod.). Přijímané rukopisy jsou psány v češtině nebo slovenštině s cizojazyčným překladem titulu, anglickým abstraktem a případně cizojazyčným souhrnem. Časopis dále uveřejňuje informace o činnosti ČBS, jubilea členů ČBS, zprávy z botanického života, knižní recenze a informace o (zejména regionální) literatuře. Zprávy ČBS jsou určeny široké odborné veřejnosti.

Cena: 250 Kč (členové ČBS 70 Kč)

Časopis Zprávy Československé botanické společnosti začal vycházet v roce 1966 z podnětu Floristické sekce a Hlavního výboru ČSBS a měl do jisté míry nahradit v roce 1953 zaniklé Československé botanické listy. U zrodu stáli a první redakční radu tvořili J. Houfek, J. Chrtek sen., B. Křísa, V. Skalický a P. Tomšovic; podporováni byli třináctičlenným poradním sborem. Časopis byl koncipován jako neperiodická publikace, zveřejňující floristické, taxonomické, fytogeografické a geobotanické příspěvky a v neposlední řadě i informace o činnosti ČSBS a zprávy z botanického života.

První redakční rada působila v nezměněném složení do 7. ročníku (1972), od roku 1973 začala spolupracovat D. Blažková a od roku 1976 M. Šourková. Nová redakční rada (redakční komise) ve složení J. Holub, J. Kolbek. M. Šourková a J. Toman se ujímá vydávání v průběhu roku 1977. Současně je však redakční rada nucena ustoupit do “ilegality” a nadále se skrývat pod označením “Toto číslo Zpráv ČSBS připravili”, protože Zprávy jako neoficiální časopis nemají právo mít redakci. Záhy pak bylo Českým úřadem pro tisk a informaci zjištěno, že časopis nemá registraci a hrozilo jeho zrušení. Tomu se podařilo, především zásluhou S. Hejného a J. Tomana, zabránit a od 14. ročníku (1979) eviduje Zprávy ČSBS Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací; odpovědným pracovníkem byl ustaven J. Toman. V průběhu roku 1981 doplňuje redakční kolektiv L. Hrouda (střídá M. Šourkovou), začátkem roku 1982 (od ročníku 17) pak F. Krahulec a v tomto složení zůstává rada až do roku 1988. Počínaje ročníkem 23(1988) odchází F. Krahulec. Významnější změny pak nastávají v roce 1990. V souvislosti s redakční prací v časopisu Preslia opouštějí Zprávy J. Holub a J. Kolbek a vydávání se ujímá nová redakční rada ve složení L. Hrouda, Z. Hroudová, Z. Soldán, J. Toman, J. Štěpánek a J. Hašková (Nováková) (oficiálně od čísla 2 ročníku 25). Počínaje ročníkem 26 je časopisu Zprávy ČSBS přiděleno ISSN a oficiálně se objevuje termín “redakční rada”. Současně ale nastupuje (naštěstí krátké) období nedostatku rukopisů i skluzů v termínech vydávání. Ročníky 27(1992) a 28(1993) vycházejí v roce 1994, ročník 29(1994) v roce 1995. Od ročníku 27 se po krátké odmlce vrací do redakční rady J. Kolbek, od ročníku 30(1995) je pak nově zřízena funkce výkonného redaktora, které se jako první ujímá T. Kučera. V roce 1996 umírá J. Toman, dlouholetý člen redakční rady a bezpochyby jeden z těch, kteří se o Zprávy nejvíce zasloužili. Ve stejném roce dochází i k některým změnám týkajícím se technologie sazby a grafické úpravy časopisu i způsobu financování. Současně je reorganizována i redakční rada, oficiálně je zavedena funkce vedoucího redaktora (prvními byli společně J. Kolbek a J. Štěpánek), členy redakční rady pak jsou L. Hrouda, Z. Hroudová, J. Nováková a Z. Soldán. Od ročníku 33(1998) L. Hroudu střídá Z. Kaplan a k T. Kučerovi nastupuje jako druhý výkonný redaktor O. Šída. V roce 2000 působí nakrátko vedle J. Kolbeka jako druhý vedoucí redaktor Z. Kaplan (místo J. Štěpánka); v témže roce se ale z důvodů povinností v redakci časopisu Preslia (přijetí funkce výkonného redaktora) této funkce vzdává a jediným vedoucím redaktorem je nadále J. Kolbek (zástupcem je J. Štěpánek). V následujícím roce (2001, ročník 36) střídá J. Novákovou v redakční radě J. Brabec a současně T. Kučera opouští funkci výkonného redaktora (kterou nadále zastává pouze O. Šída), zůstává ale členem redakční rady. Během roku 2002 ukončil práci v redakční radě J. Štěpánek. Počínaje prvním číslem 38. ročníku (2003) odešel T. Kučera a současně byla redakční rada doplněna o J. Hadince a J. Chrtka jun. V tomto složení pak působila až do prosince 2004, kdy se J. Kolbek vzdává funkce vedoucího redaktora (zůstává ale členem redakční rady). Počátkem roku 2005 se funkce vedoucího redaktora ujímá J. Chrtek jun., zástupcem je zvolen J. Brabec. V roce 2008 odstoupil z redakční rady J. Kolbek, ve stejném roce byla redakční rada doplněna o K. Boublíka, který přebral po O. Šídovi funkci výkonného redaktora. O. Šída ale nadále zajišťuje sazbu časopisu. V roce 2010 se K. Boublík vzdal funkce výkonného redaktora, na jeho místo nastoupil od 46. ročníku Tomáš Černý. V roce 2014 (od čísla 49/2) byla redakční rada rozšířena o J. Klimenta a Z. Szeląga.

V současné době jsou Zprávy ČBS jediným čistě botanickým periodikem s celostátní působností, které uveřejňuje články v češtině. Cílem časopisu zůstává zejména publikace původních botanických příspěvků (floristických, taxonomických, fytogeografických, geobotanických apod.), odborných fór a recenzí zásadních botanických publikací z ČR i ze světa. Od ročníku 41(2006) se do Zpráv ČBS kompletně vrací pravidelné uveřejňování informací ze života České botanické společnosti, které do roku 2005 publikoval zejména časopis Preslia.

Neodmyslitelnou součástí časopisu jsou i řady “Přílohy” a “Materiály”. Přílohy jsou monotematická čísla příručkového charakteru vydávaná nepravidelně od roku 1968. V řadě Materiály vycházejí především sborníky z konferencí a seminářů pořádaných Č(S)BS. Přehled doposud vyšlých svazků v obou řadách je možné nalézt pod odkazem “Přílohy”, resp. “Materiály” na hlavní stránce.