Zprávy ČBS

O časopisu Zprávy ČBS || Kontakty na Zprávy ČBS || Pokyny pro autory Zpráv ČBS || Přílohy zpráv ČBS || Materiály Zpráv ČBS || Additamenta Zpráv ČBS


Zprávy ČBS uveřejňují původní odborné články ze všech oborů terénní botaniky (taxonomie, chorologie, geobotanika, ekologie, floristika, apod.). Časopis dále uveřejňuje informace o činnosti ČBS, jubilea členů ČBS, zprávy z botanického života, knižní recenze a informace o (zejména regionální) literatuře. Zprávy ČBS jsou určeny široké odborné veřejnosti.

Starší čísla naleznete ve starším archivu (obsah je postupně přesouván sem)

Filtrování

Pomocí filtrů níže můžete podle různých kritérií vyhledávat články.

Zadejte jméno nebo část jména autora.
Zadejte název práce nebo jeho část.
Zadejte rozmezí let. Obě pole musí být vyplněna!
Ročník: 51
Rok Číslo Stránka Autoři Titul
2016 1 1 Blanka Brandová, Radim Jan Vašut Vrba borůvkovitá v České republice a na Slovensku: poznámky k současnému rozšíření
2016 1 13 Jiří Uher Dymnivka podmrkvolistá (Corydalis cheilanthifolia) - nově zplaňující druh v květeně České republiky a historie jeho šíření v Evropě
2016 1 21 Petr Lepší Asplenium × woynarianum - nový kříženec sleziníků v České republice
2016 1 29 Jiří Hadinec, Pavel Lustyk Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV.
2016 2 189 Pavel Dřevojan, Dominik Roman Letz Laskavec vykrojený (Amaranthus emarginatus) - nový druh květeny České republiky a poznámky k jeho výskytu na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku
2016 2 211 Libor Ekrt Znovuobjevená kapradina bodlinkatá (Polystichum setiferum) pro květenu České republiky
2016 2 221 Lucie Kobrlová, Michal Hroneš, Bohumil Trávníček Rod Symphytum (kostival) v České republice. I. S. tuberosum agg.
2016 2 257 Pavel Dřevojan, Pavel Novák, Jiří Sádlo Komentované fytocenologické snímky z České republiky. 1.
2016 2 269 Jarmila Kubíková Teplomilné stepi v Čechách - červená nit pražské botaniky
Ročník: 50
Rok Číslo Stránka Autoři Titul
2015 1 1 Milan Marek, Martin Lepší, Petr Lepší Peucedanum austriacum subsp. austriacum a Peucedanum austriacum subsp. rablense - dva nově objevené taxony pro květenu České republiky
2015 1 23 Jiří Hadinec, Pavel Lustyk Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII.
2015 1 131 Pavel Kovář Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století
2015 1 149 Jiří Zázvorka Herbář Josefa Holuba
2015 2 163 Libor Petr Paleolimnologické lokality Západních Karpat a jejich význam pro rekonstrukci životního prostředí pozdního glaciálu a holocénu
2015 2 165 Petr Pokorný, Vlasta Jankovská, Ivan Horáček České Hercynikum versus Západní Karpaty: Klíčové biogeografické rozhraní Evropy v posledním glaciálu
2015 2 197 Petr Pokorný, Jiří Sádlo, Milan Chytrý, Lucie Juřičková, Jan Novák, Vojen Ložek Nelesní vegetace české nížiny: reliktní původ a kulturní transformace
2015 2 201 Jan Roleček, Michal Hájek, Petr Karlík, Jan Novák Reliktní vegetace na mezických stanovištích
2015 2 267 Petra Hájková, Michal Hájek, Michal Horsák, Eva Jamrichová Co víme o historii vápnitých slatinišť v Západních Karpatech
2015 2 283 Jan Douda, Alena Havrdová, Bohumil Mandák Co nám říkají molekulární data o glaciálních refugiích středoevropských dřevin?
2015 2 301 Petr Kočár, Adéla Pokorná, Veronika Komárková Synantropní flóra pravěkých sídlišť ve světle makrozbytkové analýzy
Ročník: 49
Rok Číslo Stránka Autoři Titul
2014 1 1 Helena Moltašová, Olga Rotreklová, Jiří Danihelka, Günter Gottschlich, Jindřich Chrtek jun. Jestřábník hroznatý (Hieracium racemosum) v České republice
2014 1 29 Michal Hroneš, Veronika Nývltová, Blanka Brandová, Jan Ševčík, Martin Dančák, Radim J. Vašut Vysokohorské vrby (Salix) sudetských pohoří České republiky - rozšíření a současný stav populací
2014 1 49 Jitka Laburdová, Michal Hájek Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí
2014 1 73 Jiří Hadinec, Pavel Lustyk Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII.
2014 2 207 Jiří Unar, Pavel Unar Floristické poznámky z Brna a okolí