Zprávy ČBS

Knihovna || Knihy || Časopis Bryonora || Časopis Preslia || Časopis Zprávy ČBS || Časopisy poboček || Cena Josefa Holuba

O časopisu Zprávy ČBS || Kontakty na Zprávy ČBS || Pokyny pro autory Zpráv ČBS

Zprávy ČBS uveřejňují původní odborné články ze všech oborů terénní botaniky (taxonomie, chorologie, geobotanika, ekologie, floristika, apod.). Časopis dále uveřejňuje informace o činnosti ČBS, jubilea členů ČBS, zprávy z botanického života, knižní recenze a informace o (zejména regionální) literatuře. Zprávy ČBS jsou určeny široké odborné veřejnosti.

Filtrování

Pomocí filtrů níže můžete vyhledávat podle různých kritérií.

Zadejte jméno nebo část jména autora.
Zadejte název práce nebo jeho část.
Zadejte rozmezí let. Obě pole musí být vyplněna!
Svazek: 51
Rok Svazek Seřadit vzestupně Výtisk Stránka Autoři
2016 51 2 211 Libor Ekrt Znovuobjevená kapradina bodlinkatá (Polystichum setiferum) pro květenu České republiky
2016 51 2 221 Lucie Kobrlová, Michal Hroneš, Bohumil Trávníček Rod Symphytum (kostival) v České republice. I. S. tuberosum agg.
2016 51 2 257 Pavel Dřevojan, Pavel Novák, Jiří Sádlo Komentované fytocenologické snímky z České republiky. 1.
2016 51 2 269 Jarmila Kubíková Teplomilné stepi v Čechách - červená nit pražské botaniky
2016 51 1 1 Blanka Brandová, Radim Jan Vašut Vrba borůvkovitá v České republice a na Slovensku: poznámky k současnému rozšíření
2016 51 1 21 Petr Lepší Asplenium × woynarianum - nový kříženec sleziníků v České republice
2016 51 1 29 Jiří Hadinec, Pavel Lustyk Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV.
2016 51 2 189 Pavel Dřevojan, Dominik Roman Letz Laskavec vykrojený (Amaranthus emarginatus) - nový druh květeny České republiky a poznámky k jeho výskytu na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku
Svazek: 50
Rok Svazek Seřadit vzestupně Výtisk Stránka Autoři
2015 50 2 163 Libor Petr Paleolimnologické lokality Západních Karpat a jejich význam pro rekonstrukci životního prostředí pozdního glaciálu a holocénu
2015 50 2 267 Petra Hájková, Michal Hájek, Michal Horsák, Eva Jamrichová Co víme o historii vápnitých slatinišť v Západních Karpatech
2015 50 2 301 Petr Kočár, Adéla Pokorná, Veronika Komárková Synantropní flóra pravěkých sídlišť ve světle makrozbytkové analýzy
2015 50 1 1 Milan Marek, Martin Lepší, Petr Lepší Peucedanum austriacum subsp. austriacum a Peucedanum austriacum subsp. rablense - dva nově objevené taxony pro květenu České republiky
2015 50 1 23 Jiří Hadinec, Pavel Lustyk Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII.
2015 50 1 131 Pavel Kovář Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století
2015 50 1 149 Jiří Zázvorka Herbář Josefa Holuba
2015 50 2 165 Petr Pokorný, Vlasta Jankovská, Ivan Horáček České Hercynikum versus Západní Karpaty: Klíčové biogeografické rozhraní Evropy v posledním glaciálu
2015 50 2 197 Petr Pokorný, Jiří Sádlo, Milan Chytrý, Lucie Juřičková, Jan Novák, Vojen Ložek Nelesní vegetace české nížiny: reliktní původ a kulturní transformace
2015 50 2 201 Jan Roleček, Michal Hájek, Petr Karlík, Jan Novák Reliktní vegetace na mezických stanovištích
Svazek: 49
Rok Svazek Seřadit vzestupně Výtisk Stránka Autoři
2014 49 1 1 Helena Moltašová, Olga Rotreklová, Jiří Danihelka, Günter Gottschlich, Jindřich Chrtek jun. Jestřábník hroznatý (Hieracium racemosum) v České republice
2014 49 2 207 Jiří Unar, Pavel Unar Floristické poznámky z Brna a okolí
2014 49 2 243 Jiří Malíček, Jana Steinová Rostliny a lišejníky acidofilních stepí ve středním Povltaví
2014 49 2 261 Andrea Gálová, Petra Hájková Utricularia vulgaris v Hodonínské Dúbravě
2014 49 2 273 Iva Zítková Srovnání druhového složení a diverzity cévnatých rostlin a mechorostů polopřirozených lesů a kulturních smrčin
Svazek: 48
Rok Svazek Seřadit vzestupně Výtisk Stránka Autoři
2013 48 1 1 Pavel Novák, Jan Roleček Dub balkánský (Quercus frainetto) – nová lokalita na jihozápadní Moravě a zhodnocení výskytu v České republice
2013 48 1 9 Jiří Kocián Jestřábník bledý (Hieracium schmidtii) ve Štramberském krasu – 157 let trvající botanický omyl