Cena Josefa Holuba

Knihovna || Knihy || Časopis Bryonora || Časopis Preslia || Časopis Zprávy ČBS || Časopisy poboček

Nositelé ceny Josefa Holuba

  • za rok 2015: Filip Kolář, článek Kolář F., Kaplan Z., Suda J. & Štech M.: Populations of Knautia in ecologically distinct refugia on the Hercynian massif belong to two endemic Species. Preslia, Praha 87: 363–386, 2015.
  • za rok 2014: Jiří Malíček, článek Jiří Malíček & Jana Steinová: Rostliny a lišejníky acidofilních stepí ve středním Povltaví. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 243–260, 2014.

Vyhlášení ceny Josefa Holuba

Od r. 2014 uděluje hlavní výbor České botanické společnosti každoročně Cenu Josefa Holuba za nejlepší publikaci v časopisech vydávaných ČBS (Preslia, Zprávy ČBS a Bryonora) mladých autorek a autorů do 30. roku věku.

Podmínkou je, že se bude jednat o prvního autora s dosažením 30. roku věku maximálně v roce vydání příslušného článku. Cena je udílena po vyjití všech čísel příslušného ročníku na základě tajného hlasování členů hlavního výboru ČBS a vyhlašována je na Valném shromáždění následujícího roku (může ovšem nastat i situace, že cena udělena nebude, pokud žádný článek nesplní daná kritéria). Zároveň bude vítěz osvobozen po dobu jednoho roku od placení členských příspěvků a příslušný časopis bude dostávat po dobu jednoho roku zdarma.                                                                                                           

Dr. Josef Holub (1930–1999) byl vynikajícím, mezinárodně uznávaným českým botanikem. Zabýval se především taxonomií (mj. rodů Rubus, Helictotrichon, Filago, Gentianella, Lycopodium a Carex a skupinou Pteridophyta) přispěl i k zásadnímu dílu Flora Europaea. Jeho záběr byl ale širší, mj. byl hlavním autorem kvalitního přehledu vyšších syntaxonomických jednotek zachycujících vegetaci tehdejšího Československa a vydaného v r. 1967. Nezapomenutelné byly jím vedené exkurze a jeho nenapodobitelný humor. V letech 1982 až 1986 byl vědeckým tajemníkem ČBS a v letech 1990 až 1999 jejím předsedou, od roku 1989 byl čestným členem ČBS. Založil tradici podzimních konferencí ČBS. Touto cenou vyjadřuje Česká botanická společnost poctu svému bývalému předsedovi.

 prof. Karel Prach, předseda ČBS