Statut sekce

STATUT BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ SEKCE ČBS

                                                                                                                                                                         Platný od 22.09.2023

Základní ustanovení, činnost

 1. Bryologicko-lichenologická sekce České botanické společnosti (dále jen Sekce) je vnitřní složkou České botanické společnosti (dále jen ČBS) a řídí se jejími stanovami, které jsou pro specifické účely Sekce doplněny tímto Statutem.
 2. Hlavním posláním a náplní činnosti Sekce je podpora rozvoje a propagace bryologie a lichenologie mezi botanickou i širokou veřejností, získávání a podpora amatérské základny, navazování a prohlubování kontaktů se zahraničím. Pro uskutečnění těchto cílů organizuje speciální akce (exkurze, floristické a determinační kurzy, přednášky, setkání svých členů a spolupracovníků apod.), provozuje elektronická informační média (web, sociální sítě) a vydává zpravodaj Bryonora.

Členství

 1. Sekce rozlišuje následující typy členství: a) řádné členství; b) přidružené členství; c) čestné členství.
 2. Řádné členství v Sekci je podmíněno členstvím v ČBS. Občan, který má zájem o členství v Sekci, aniž by se stal členem ČBS, se stává přidruženým členem poté, co začne odebírat časopis Bryonora. Přidružení členové mají stejná práva a povinnosti jako řádní členové s výjimkou možnosti být voleni do výkonných orgánů Sekce; jejich statut nezakládá žádná práva ve vztahu k ČBS. Čestným členem Sekce se může stát domácí nebo zahraniční občan, který se význačným způsobem zasloužil o rozvoj bryologie, lichenologie či chodu Sekce; čestní členové mají stejná práva jako členové řádní, avšak nemusí platit členské příspěvky ČBS ani odebírat časopis Bryonora.
 3. O členství v Sekci může požádat občan kteréhokoli státu, který projeví zájem pracovat v Sekci, souhlasí s jejím Statutem a zaplatí roční členský příspěvek ČBS nebo začne odebírat časopis Bryonora. O přijetí člena do Sekce rozhoduje její výbor (dále jen Výbor). Proti jeho rozhodnutí se může kandidát do deseti dnů odvolat k valnému shromáždění Sekce (dále jen plénum). O udělení čestného členství rozhoduje plénum Sekce. Návrh na jeho udělení může podat kterýkoli člen Sekce; návrh musí být podpořen podpisy nejméně 20 členů Sekce a musí být jejímu Výboru doručen nejméně 14 dní před konáním pléna
 4. Členství v Sekci zaniká:
  a) vystoupením, písemně oznámeným Výboru;
  b) rozhodnutím Výboru o vyloučení z důvodu jednání v hrubém rozporu s povinnostmi člena. Jako takové jednání je posuzováno i nezaplacení členských příspěvků ČBS po druhé upomínce, nebo ukončení odebírání časopisu Bryonora. Proti rozhodnutí o vyloučení se člen může do deseti dnů odvolat k plénu;
  c) úmrtím člena.

Práva a povinnosti členů

 1. Všichni členové Sekce jsou Výborem informováni o její činnosti, mají právo se na jejím chodu podílet v rozsahu daném typem jejich členství, volit členy výboru, využívat jejího vědeckého i materiálního zázemí a přednostně se účastnit jejích akcí.
 2. Členové Sekce jsou povinni řídit se jejím Statutem, zejména dbát na její dobré jméno a s výjimkou čestných členů platit roční členský příspěvek ČBS nebo odebírat časopis Bryonora.

Orgány Sekce

 1. Orgány Sekce tvoří:
  1. valné shromáždění (dále také jako plénum);
  2. výbor Sekce (dále jen Výbor)
 2. Plénum je nejvyšším orgánem Sekce. V případě usnášeníschopnosti (viz čl. 11) mu přísluší:
  1. schvalování Výborem předložených návrhů;
  2. schvalování ceny časopisu Bryonora;
  3. rozhodování o členských záležitostech a odvoláních k plénu;
  4. rozhodování o změnách Statutu;
  5. rozhodování o odvolání Výboru;
  6. Rozhodování a schvalování předchozích bodů probíhá nadpoloviční většinou hlasujících.
 3. Plénum se koná vždy po zvolní nového výboru, nejméně však jednou za 4 roky, v případě potřeby se může konat častěji. Svolává jej předseda na základě rozhodnutí Výboru nebo na základě žádosti minimálně 20 členů. Oznámení o konání pléna a jeho program musí být zveřejněn a odeslán členům nejpozději čtyři týdny před jeho konáním. Plénu předsedá a jeho jednání řídí předseda nebo jím pověřený člen výboru. Plénum je usnášeníschopné tehdy, je-li přítomna minimálně ⅕ členů Sekce (řádných i přidružených). Na pořad jednání je možné dodatečně přidat další body, plénum je však o těchto bodech usnášeníschopné jen tehdy, hlasuje-li nadpoloviční počet členů Sekce. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet členů, koná se valné shromáždění o půl hodiny později a je způsobilé se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných, avšak pouze o bodech uvedených v programu valného shromáždění. Hlasování příslušející plénu je možné uskutečnit korespondenčně s možností elektronického hlasování. Toto hlasování je platné, odevzdá-li ⅕ členů platný hlas.
 4. Výbor je výkonným orgánem Sekce, který řídí její činnost mezi valnými shromážděními. Schází se podle potřeby, jeho jednání a rozhodování mohou být vedena i elektronickou cestou. Rozhoduje zejména o provozních, hospodářských a organizačních záležitostech Sekce. Jeho rozhodnutí v personálních otázkách (členství, pověření a odvolání z výkonu funkcí) jsou platná po uplynutí odvolací doby; při uplatnění odvolání je rozhodnutí pozdrženo do rozhodnutí pléna. Vypracovává výroční zprávu o činnosti Sekce a zveřejňuje ji v časopise Bryonora. Jmenuje a kontroluje šéfredaktora zpravodaje Bryonora a správce elektronických informačních médií. Je zmocněn řešit záležitosti ve statutu Sekce nezmiňované a je povinen o nich informovat členy a hlavní výbor ČBS.
 5. Výbor tvoří pět volených členů. Ti zastávají následující funkce: předseda, místopředseda, správce členské základny a dva členové výboru. Jednání řídí předseda nebo jím pověřený člen. Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nejméně čtyř jeho členů. Rozhoduje nadpoloviční většinou členů, při rovnosti hlasů rozhoduje předseda.
 6. Předseda zastupuje Sekci vůči ČBS i vůči veřejnosti. Svolává zasedání Výboru i pléna, informuje vedení ČBS o výsledku voleb a složení výboru Sekce, popř. jeho změnách a změnách jejího Statutu. Sestavuje výroční zprávu. Místopředseda plně zastupuje předsedu v době, kdy ten nemůže svou funkci zastávat, a vykonává zpravidla organizační práce směrem ke členské základně i vůči veřejnosti domácí i zahraniční. Správce členské základny eviduje databázi členů, připravuje členské záležitosti pro jednání výboru a valného shromáždění.
 7. O zastávání funkcí rozhodnou členové Výboru na svém prvním zasedání hlasováním. Jednou osobou může být zastáváno více funkcí (nejvýše dvě). Členové výboru mohou zastávat další funkce podle aktuální potřeby nebo mohou výkonem dalších funkcí pověřit jiného člena Sekce. Dalšími funkcemi, nevázanými na členství ve Výboru, jsou zejména šéfredaktor zpravodaje Bryonora a správce elektronických informačních médií. Nevolení funkcionáři jsou za svou činnost zodpovědní Výboru a ten je může kdykoli odvolat.
 8. Při odstoupení nebo zániku členství člena výboru v Sekci či ČBS je možné kooptovat náhradníka, který ve volbách obdržel nejvyšší počet hlasů mezi nezvolenými kandidáty; v případě jeho nesouhlasu jsou postupně oslovováni další kandidáti podle počtu hlasů, pokud získali hlas alespoň ⅕ členů. Nepodaří-li se náhradníka kooptovat a nezbývá-li do konce volebního období méně než jeden rok, musí být do tří měsíců výborem vypsány doplňovací volby. Při odstoupení nebo zániku členství nadpolovičního počtu členů Výboru musí odstupující Výbor do tří měsíců vypsat nové volby. Do zvolení nového Výboru je neúplný Výbor oprávněn přijímat jen provozně nutná rozhodnutí.

Volby výboru

 1. Volební období je čtyřleté, právo volit má každý člen Sekce. Voleni mohou být jen řádní členové Sekce. Funkci předsedy může každý člen Výboru vykonávat maximálně po dvě funkční období následující za sebou. Volby jsou tajné a mohou podle rozhodnutí Výboru probíhat korespondenční nebo elektronickou cestou.
 2. Kandidátka musí obsahovat nejméně dvojnásobný počet kandidátů, než má Výbor členů. Sestavuje ji na základě návrhů členů Sekce odstupující Výbor, kandidáti musí ke své kandidatuře dát výslovný souhlas. Z kandidátky se volí nejvýše pět jmen.
 3. Vlastní volbu organizuje výborem Sekce předem určená tříčlenná volební komise, složená ze dvou nekandidujících členů Sekce a jednoho nekandidujícího člena ČBS – nečlena Sekce. Výsledky voleb zveřejní komise na předem oznámeném místě do jednoho týdne po skončení voleb.

Hospodaření a majetek Sekce

 1. Příjmy a výdaje Sekce jsou součástí účetnictví ČBS, výbor Sekce je povinen s vedením ČBS ustanovit vzájemně výhodný způsob finanční komunikace.
 2. Materiál získaný výměnou či darem Sekcí je majetkem ČBS a vedení Sekce je povinno o tomto majetku vedení ČBS informovat a umožnit mu k němu přístup.

Změny a závěrečné ustanovení

 1. Návrh změn může Výboru písemně podávat kterýkoli člen Sekce. K jejich projednání na plénu je třeba, aby byly podány Výboru nejpozději dva týdny před vyhlášením pléna.
 2. Tento statut nahrazuje dosavadní statut Sekce ze dne 27. 4. 2019 a nabývá platnosti schválením plénem Sekce dne 22. 9. 2923