Rostliny a lišejníky acidofilních stepí ve středním Povltaví

Autor/autoři
Jiří Malíček, Jana Steinová
Abstrakt

Padesát let po popisu specifického typu vegetace tzv. acidofilních stepí (asociace Artemisio campestris-Corynephoretum canescentis) ve středním Povltaví byl proveden podrobný výzkum těchto lokalit zaměřený jak na cévnaté rostliny, tak lišejníky. Jedná se o řídké teplomilné trávníky na žulovém podloží, které se nejčastěji vyskytují na mělkých půdách při okrajích borových lesů a na pastvinách. Jsou charakterizovány přítomností psamofilních rostlin (např. Aira caryphylleaCorynephorus canescensHelichrysum arenarium), vysokou diverzitou i početním zastoupením rodu Cladonia a přítomností teplomilných rostlin (např. Chondrilla junceaPetrorhagia proliferaVeronica prostrata). Téměř polovina z původních lokalit zanikla. Na čtrnácti lokalitách bylo provedeno podrobné mapování, které ukázalo změny ve skladbě vegetace způsobené zejména absencí managementu. Přesto jsou mnohé z lokalit stále dobře zachovalé.

 

Rubrika
Rok
2014
Ročník
49
Číslo
2
Stránka
243
Příloha