Rozšíření, stav populace a další poznatky o jeřábu manětínském (Sorbus rhodanthera)

Autor/autoři
Martin Lepší, Petr Lepší
Abstrakt

Jeřáb manětínský (Sorbus rhodanthera) je výnamným endemickým druhem, který vznikl lokálně unikátní interakcí mezi j. břekem (S. torminalis) a jedním doposud neznámým druhem ze skupiny j. muku (Sorbus aria agg.). Provedený průzkum jeho rozšíření ukázal, že druh se vyskytuje na větší ploše, než bylo v minulosti známo. Kromě Chlumské hory u Manětína, odkud byl popsán, byl nově nalezen v 6 exemplářích i na nedalekém Doubravickém vrchu. Co do počtu jedinců, kterých bylo zjištěno přibližně 750, je třetím nejhojnějším endemickým jeřábem České republiky. Přesto je tento jedinečný druh kriticky ohrožený, a to pro svoji vzácnost, a především kvůli vysokým stavům zvěře a nevhodnému lesnickému hospodaření. Pro zdárný vývoj populace a dlouhodobé zachování druhu je nutný aktivní ochranářský management. Druh zasluhuje také další badatelskou pozornost. Budoucí výzkum by se mohl zaměřit na podrobnou dokumentaci fytocenologické a typologické vazby duhu, identifikaci rodičovských taxonů, ověření závislosti tvorby životaschopných semen na přítomnosti j. břeku (S. torminalis) a v neposlední řadě na úspěšnost a vhodnost případných managemnetových opatření.

Rubrika
Rok
2022
Ročník
57
Číslo
1
Stránka
1