Nové poznatky a poznámky k rozšíření vybraných ohrožených druhů v Brně a okolí

Autor/autoři
Jiří Unar, Pavel Unar
Abstrakt

Geografická poloha Brna ležícího na rozhraní hercynské a alpsko-karpatské oblasti v místech prolínání prvků středoevropské a panonské květenné podoblasti do značné míry předurčuje floristickou bohatost celého území, která se bezpochyby odráží i v květeně města samého.

Předkládaná práce se zaměřuje na vybrané druhy Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Grulich 2017), zmíněny jsou např. kozinec dánský (Astragalus danicus), korálice trojklanná (Corallorhiza trifida), přeslička větevnatá (Equisetum ramosissimum) nebo mordovka nachová (Phelipanche purpurea). Autoři zde shrnují výsledky několikaletého sledování jejich výskytu v moravské metropoli a jejím okolí a na základě pozorovaného vývoje formulují v některých případech návrhy managementu zaměřeného na udržení, případně posílení populací daných druhů na zjištěných lokalitách.

Rubrika
Rok
2022
Ročník
57
Číslo
2
Stránka
247