Bryonora

Časopis Bryonora vychází dvakrát ročně, od r. 1988., je recenzovaný od r. 2003, vydává Česká botanická společnost

 • Šéfredaktor: Mgr. Pavel Dřevojan (Masarykova Univerzita Brno, Pavel [dot] Drevojanatseznam [dot] cz)

 • technická redaktorka: Mgr. Eva Mikulášková, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno).

Zpravodaj Bryonora uveřejňuje:

 • kratší původní a shrnující práce z oboru bryologie a lichenologie (viz Informace pro přispěvatele níže)
 • zprávy z konaných exkurzí a konferencí
 • recenze (viz Informace pro přispěvatele níže)
 • zajímavé bryologické a lichenologické nálezy z území ČR
 • personalia
 • informace o činnosti podobných zahraničních organizací
 • zajímavosti a další informace týkající se obou oborů
 • kompletní novinky české i slovenské bryologické a lichenologické literatury

 

 

Příspěvky uvítáme e-mailem na adresu šéfredaktora

Uzávěrka červnového čísla je 31. března

Uzávěrka prosincového čísla je 30. září  


Redakční rada:

 • Mgr. Anna Bérešová, Ph.D. (Botanický ústav SAV, Bratislava),
 • doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno),
 • doc. RNDr. Jana Kocourková, CSc. (Česká zemědělská univerzita Praha),
 • RNDr. Svatava Kubešová (Moravské zemské muzeum, Brno),
 • Mgr. Jan Kučera, Ph.D. (Jihočeská Univerzita, České Budějovice),
 • RNDr. Josef P. Halda (Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou),
 • Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D. (Západočeské muzeum v Plzni),
 • RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D. (Ostravská univerzita v Ostravě),
 • RNDr. David Svoboda, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze)
 • Mgr. Jaroslav Šoun, Ph.D. (Západočeské muzeum v Plzni).

Informace pro přispěvatele:

Technické detaily, typografie a formátování zde.

Původní vědecké studie
Přijímány jsou kratší rukopisy o rozsahu do 15 tiskových stran (podání delšího rukopisu musí být předem projednáno s hlavním editorem). Příspěvky jsou přijímány v českém, slovenském a anglickém jazyce. Rukopisy procházejí recenzním řízením. Název musí být přeložen do angličtiny (v případě anglického rukopisu do češtiny) a práce opatřena anglicky psaným abstraktem a klíčovými slovy (key words). Z důvodu alespoň částečné použitelnosti Bryonory v zahraničí musí být i všechny popisky obrázků a tabulek přeloženy i do angličtiny. Totéž platí o seznamech lokalit, substrátů i jejich zkratek a případně dalších důležitých součástí článku. V závěru příspěvku je možné použít také delší anglické shrnutí (Summary). Používejte pouze minimum formátovacích příkazů – kurzívou zvýrazněná jména taxonů a odlišným stylem označené nadpisy. Obrázky a objekty z jiných aplikací (např. tabulky či grafy z MS Excel) zasílejte vždy jako samostatné soubory (nikoli vložené do textového editoru). Vítané jsou barevné fotografie. Způsob citace literárních pramenů a základní typografická pravidla v pdf souboru zde. PDF separáty jsou volně přístupné na této stránce.

Recenze
Recenze bryologických a lichenologických děl jsou přijímány pouze v českém a slovenském jazyce. Jejich rozsah by neměl překročit dvě tiskové strany. Nezapomeňte uvést podstatné bibliografické údaje (kromě autora, plného názvu a roku vydání též vydavatelství, stránkový rozsah, ISBN). Užitečné jsou informace o ceně, možnosti a způsobu objednání a umístění recenzovaného výtisku, případně odkazy na jiné již publikované recenze.

Příklady citací:
Česká geologická služba (2016): Geologická mapa 1: 50 000. – http://mapy.geology.cz/geocr_50/ [1. 9. 2016].
Elix J. A. & Thell A. (2011): Xanthoparmelia. – In: Thell A. & Moberg R. [eds], Parmeliaceae, Nordic Lichen Flora 4: 131–138.
Kresl L. (1938): Květena (Bryophyta, Pteridophyta a Anthophyta) a geobotanický nástin Domažlicka. – Ms. [Depon. in: Knihovna Botanického Ústavu ČSAV, Průhonice u Prahy.]
Kučera J. (2010a): 5. Grimmia dissimulata (Czech Republic). – In: Ellis L. T. et al., New national and regional bryophyte records, 24, Journal of Bryology 32: 232–237.
Lenzová V. (2015): Lišejníky Trubínského vrchu u Berouna a studie Aspicilia dominina. – Ms. [Diplomová práce; depon. in: Katedra botaniky PřF UK, Praha.]
Liška J. & Palice Z. (2010): Červený seznam lišejníků České republiky (verze 1.1). – Příroda, Praha, 29: 3–66.
Orange A., James P. W. & White F. J. (2001): Microchemical methods for the identification of lichens. – British Lichen Society, London.
Orthová­‑Slezáková V. (2004): The genus Xanthoparmelia, nom. cons. prop. (lichenized Ascomycota) in Slovakia. – Mycotaxon 90: 367–386.
Zmrhalová M. & Koval Š. (2014): Pogonatum nanum. – In: Hradílek Z. [ed.], Zajímavé bryofloristické nálezy XXIII., Bryonora 54: 46.

 

Napište výraz, který se vyskytuje v abstraktu
Zadejte jméno nebo část jména autora.
Zadejte název práce nebo jeho část.
Zadejte rozmezí let. Obě pole musí být vyplněna!
Mezi klíčovými slovy jsou i jména druhů. Začněte psát a vyberte ze seznamu.

Hledání nenašlo žádný výsledek. Zkuste upravit hledání.