Konference ČBS 2019 - přihláška příspěvku

Datum události
-

Pracovní konference ČBS na téma

„Botanické sbírky a databáze a jejich využití ve výzkumu a praxi“

se uskuteční o víkendu 30. 11. – 1. 12. 2019 v Praze. Níže uvedenou přihlášku vyplňte v případě, že přihlašujete přednášku nebo poster, a zašlete ji do sekretariátu ČBS do 15. 6. 2019 včetně krátkého abstraktu. V úvodu abstraktu uveďte název příspěvku, celá jména všech jeho autorů a názvy institucí bez použití zkratek. Abstrakt neformátujte. Z došlých přihlášek sestaví přípravný výbor program konference, který bude součástí zářijových Informací členům. Přihlášku účasti bez příspěvku stačí zaslat do 15. 10. 2019, výzva bude zveřejněna v zářijových Informacích. 

Konference se bude zabývat významem botanických sbírek a databází pro botanický a ekologický výzkum, a to včetně výsledků výzkumu, k nimž sbírky a databáze v podstatné míře přispěly.

Předběžný program s plánovanými bloky a jejich tematickou náplní:

1. Herbáře a další sbírky neživého rostlinného materiálu

Přehledy hlavních a regionálních herbářů (syntetizující referáty o historii a významu nadnárodních a regionálních herbářů, postery s detailnějšími informacemi ke konkrétním herbářům). Informační systémy herbářových sbírek a pokroky v digitalizaci sbírek. Případové studie využití sbírkového materiálu pro výzkum diverzity a jejich změn v čase a v prostoru, pro výzkum globálních změn, fylogenezi, hodnocení stavu životního prostředí. Přehledy specializovaných srovnávacích sbírek (dřeva, semena, plody, pylové a jiné preparáty, makrozbytky) a jejich význam a využití v botanickém a ekologickém výzkumu.

2. Sbírky živých rostlin

Přehledy nejvýznamějších sbírek živých rostlin s.l. (botanické zahrady a arboreta, sbírky vodních rostlin, sbírky živých kultur řas a hub) a jejich informačních systémů a případové studie využití těchto sbírek v botanickém a ekologickém výzkumu.

3. Botanické databáze

Přehledy hlavních národních, ale i regionálních botanických databází u nás. Případové studie založené na využití databází pro výzkum diverzity a jejich změn v čase a v prostoru, pro výzkum globálních změn, ekologických vlastností druhů a společenstev, makroekologie.

Přípravný výbor konference: P. Mráz, V. Abrahám, J. Danihelka, M. Chytrý, S. Kubešová, K. Sutorý, J. Šibík, O. Šída.

Konference je pořádána ve spolupráci se Slovenskou botanickou společností.

Návrhy na přednášky v délce max. 15 min. (+ 5 min. na diskusi) a na postery (rozměr tabulí 98 × 148 cm), včetně abstraktů, zasílejte na adresu tajemnice společnosti sekretariatatbotanospol [dot] cz do 15. 6. 2019. Případné dotazy k organizaci konference a programu můžete přímo směřovat na Patrika Mráze: mrazpatatnatur [dot] cuni [dot] cz

Na základě došlých příspěvků bude sestaven definitivní program, který bude zaslán přihlášeným v září, členům ČBS spolu se záříjovými Informacemi členům. Uzávěrka programu bude k 31. 8. 2019, do té doby potvrdíme přihlášeným přijetí a formu jejich příspěvku.

Kontaktní osoba
Patrik Mráz
Romana Štěpánková
Telefon