Exkurze za mechy, lišejníky a cévnatými rostlinami do údolí Radotínského potoka

Datum události
-

 

První z 28. cyklu jarních exkurzí pořádaných Českou botanickou společností a Katedrou botaniky PřF UK proběhne v sobotu 7. dubna. Spolu s vedoucími, kterými jsou Zdeněk Palice, Zdeněk Soldán a Pavel Špryňar, se vydáme po rozmanitých vápencových biotopech (skalní stepi, teplomilné trávníky, lesy) v údolí Radotínského potoka. 

Těšit se můžeme na šipákové doubravy i širokou škálu různých travních společenstev. Z cévnatých rostlin nás čekají např. koniklece luční české (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), nebo mochny písečné (Potentilla arenaria), či v lesních partiích jaterníky (Hepatica nobilis). Ale ani bezcévné rostliny nepřijdou zkrátka — dle stránek AOPK v této lokalitě byla vedle 800 druhů cévnatých rostlin zaznamenána i řada mechorostů, včetně ohrožených druhů, jakými jsou např. krondlovka nejmenší (Fissidens gracilifolius), krasatka přeslenitá (Eucladium verticillatum), úzkolistec štíhlý (Rhynchostegiella tenella), či z játrovek kýlnatka drsná (Scapania aspera), vápnomilka přerušovaná (Pedinophyllum interruptum).

Doporučené spojení: vlak z Prahy — hlavního nádraží v 8:07 nebo z Prahy — Smíchovského nádraží v 8:14 do Radotína (příjezd 8:23). Odtud autobusem č. 246 ze zastávky Nádraží Radotín v 8:31 do zastávky Maškův mlýn, kde je výchozí místo exkurze, příjezd v 8:41

Kompletní program letošního cyklu jarních exkurzí ČBS a Katedry botaniky PřF UK naleznete zde.

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail