Konference ČBS, Brno 2020 - přihláška příspěvku

Datum události
-

Ve dnech 28. 11. – 29. 11. 2020 se uskuteční v Brně v areálu Univerzitního kampusu v Bohunicích (Kamenice 5) pracovní konference ČBS na téma Velkoplošná ochrana a obnova biodiverzity.

Konference se bude zabývat výsledky biologického sledování (s důrazem na rostliny) aktivní velkoplošné ochrany a obnovy ekosystémů. Nemusí se jednat jen o velkoplošné projekty z hlediska rozlohy lokality, ale i ve smyslu plošného rozsahu (menší lokality na větším území). Primárně by měla být aplikována aktivní péče, ale např. v kombinaci se spontánní sukcesí může tvořit celkovou koncepci managementu lokalit. 

Předběžný program s plánovanými bloky a jejich tematickou náplní:

1. Úvod

Představení nového Červeného seznamu biotopů ČR. Představení kritérií pro prioritizaci a nástrojů k zajištění údržby a obnovy ekosystémů.

2. Lesy

Shrnutí současného stavu lesních ekosystémů, možnosti postupné obnovy přírodě blízkých lesů ve světle současné kůrovcové kalamity a klimatické změny. Představení alternativ budoucí péče o chráněná území. Případové studie obnovy lesů po imisní zátěži, přestavby monokultur na přírodní les, obnovy tradičního hospodaření.

3. Horské bezlesí

Shrnutí současného stavu horských travních společenstev. Případové studie obnovy biodiverzity v Jeseníkách, likvidace kleče v Krkonoších a obnovy hospodaření v travních porostech v Krkonoších.

4. Suché trávníky

Shrnutí současného stavu těchto společenstev. Případové studie údržby a obnovy v Českém středohoří, na území hlavního města Prahy, v Českém krasu, Bílých Karpatech apod., včetně příkladů obnovy z jižního Slovenska (travní biotopy, endemická panonská slaniska a písečné duny).

Součástí budou i dvě již domluvené ukázky ze zahraničí, které budou předneseny v angličtině – obnova společenstev vátých písků v Braniborsku a obnova přirozených travních porostů na bývalé orné půdě v Maďarsku.

5. Vodní prostředí a mokřady

Shrnutí současného stavu. Případové studie revitalizace rašelinišť, obnovy mokřadů, tůní, zadržování vody v krajině apod., význam obnovních zásahů pro biodiverzitu.

Přípravný výbor konference: I. Jongepierová, R. Hamerský, R. Hédl,  P. Pešout, K. Řehounková, E. Šmerdová a L Tichý.

Konference je pořádána ve spolupráci s AOPK ČR, MU Brno a se Slovenskou botanickou společností.

Návrhy na přednášky v délce max. 15 min. (+ 5 min. na diskusi) a na postery (rozměr tabulí bude dodán přihlášeným posterům do září), včetně abstraktů, zasílejte do 15. 6. 2020 na adresu tajemnice České botanické společnosti: sekretariatatbotanospol [dot] cz Případné dotazy k organizaci konference a programu můžete přímo směřovat na Ivanu Jongepierovou: ivana [dot] jongepierovaatnature [dot] cz

Uzávěrka programu bude 31. 8. 2020. Na základě došlých příspěvků bude sestaven definitivní program, který bude zaslán přihlášeným v září a bude uveden v zářijových Informacích členům ČBS.

Kontaktní osoba
Ivana Jongepierová
Romana Štěpánková