Floristický kurz SBS a ČBS v Bardejove

Datum události
-

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, Česká botanická společnost a Štátna ochrana prírody SR vás srdečne pozývajú na Floristický kurz SBS a ČBS v Bardejove, ktorý sa uskutoční v dňoch 1.–7. júla 2018.

Exkurzie s odborným výkladom sa budú konať v dňoch 2. až  7. júla 2018 (pondelok až sobota) po skupinách okolo 15-20 účastníkov. Prvé exkurzie začnú v pondelok ráno, preto je potrebné zaregistrovať sa už v nedeľu 1. júla 2018 popoludní/podvečer, kedy bude aj oficiálne otvorenie kurzu. Podrobnejšie pokyny dostanú záväzne prihlásení účastníci e-mailom (prípadne poštou) v priebehu mája 2018 a budú uverejnené aj na webovej stránke SBS www.sbs.sav.sk.

Účastnícky poplatok:

Študenti (členovia aj nečlenovia SBS): 15 €                                                                                     

Členovia SBS (doktorandi, dôchodcovia a ostatní riadni členovia): 20                                            

Ostatní: 25 €                                                                                                                                             

Deti do 15 rokov (nedostanú vstupné informačné materiály a zborník): zdarma

(Účastnícky poplatok zahŕňa: vstupné informačné materiály o území, pero, zápisník, taška, dodanie zborníka výsledkov FK po jeho publikovaní.)

Ubytovanie:

Ubytovanie je zabezpečené v Stredoškolskom internáte (domove mládeže)  pri Strednej priemyselnej škole v Bardejove na ul. Sv. Jakuba 28.

Strava:

Stredoškolskom internáte v školskej jedálni je zabezpečená večera (polievka + hlavné jedlo). V prípade dostatočného záujmu budú zabezpečené aj raňajky.

Prihlášku so zreteľne označenými požiadavkami zašlite na adresu:

Účastníci zo Slovenska: RNDr. Ema Gojdičová, Štátna ochrana prírody SR, Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove, Hlavná 93, 080 01 Prešov

e-mail: ema [dot] gojdicovaatsopsr [dot] sk

Účastníci z ČR: Mgr. Romana Štěpánková, ČBS, Benátska 2, 128 01 Praha 2;

e-mail: sekretariatatbotanospol [dot] cz

Prihlášky zasielajte najneskôr do 10. 5. 2018.

V prípade mimoriadneho záujmu prednosť majú skôr prihlásení.

Organizačný výbor floristického kurzu: RNDr. Ema Gojdičová, Štátna ochrana prírody SR, Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove,  Ing. Vladimír Kĺč, PhD., Štátna ochrana prírody SR, Správa Pieninského národného parku, prof. doc. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta.

Partnerom floristického kurzu sú Lesy SR, š. p., Odštepný závod Prešov

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail
Příloha Velikost
FK_Bardejov2018_prihlaska.doc 41 KB