Preslia 90/1 (2018)

Společným jmenovatelem článků publikovaných v prvním letošním čísle časopisu Preslia je šíření rostlin.

První představuje novou klasifikaci disperzních strategií rostlin. Jeho autoři poukazují na skutečnost, že dosavadní systémy třídění rostlin podle způsobů šíření přisuzují každému druhu pouze jeden možný typ disperze. Situace v přírodě je však jiná. Semena řady druhů se mohou šířit za pomoci hned několika různých vektorů; rozlišné je však jejich zastoupení i účinnost. Podle toho lze rozdělit druhy do skupin s podobnou morfologií diaspor i ekologií. Bylo tak definováno devět strategií pojmenovaných podle rodů typických zástupců. Představený systém je součástí vznikající databáze Pladias.

Druhý článek pojednává o recentním šíření lžičníku dánského (Cochlearia danica), přímořského druhu, který postupně kolonizuje zasolené okraje středoevropských silnic.

Autoři dalšího článku se pak věnují událostem mnohem staršího data. A sice změnám v areálu lesní rostliny, hvězdnatce zubatého (Hacquetia epipactis), v průběhu čtvrtohor. Poznatky o současné genetické diverzitě populací tohoto stínomilného druhu bučin ukazují na rychlé rozšíření i dinárského refugia (v souladu s předpokladem o migraci buku).

Poslední příspěvek pak otevírá palčivé téma šíření invazních druhů v kontextu globálních změn klimatu. Modelovým taxonem je v případě této studie ambrozie peřenolistá (Ambrosia artemisiifolia), jejíž kolonizační historii ve střední Evropě autoři porovnávají s modelem šíření. Pravděpodobnost invaze v modelové čtvercové síti stoupala s mírou městské zástavby i délkou železničních tratí ve čtverci, v takových segmentech též byla vyšší teplota. Model navíc ukázal na zpoždění s jakým jsou změny v skutečném rozšíření zaznamenány (a které je nutné v predikcích zohlednit).

Články v pdf podobě a elektronické přílohy naleznete na stránkách časopisu Preslia.

Titul je možné zakoupit v sekretariátu ČBS (cena: 200 Kč, pro členy ČBS 75 Kč).

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail