Vodní a mokřadní rostliny v prostoru ovlivněném povrchovým hnědouhelným dolem

Autor/autoři
Zdenka Hroudová, Jaroslav Rydlo
Abstrakt

Předmětem článku je srovnání vodní a mokřadní vegetace v předpolí povrchového hnědouhelného dolu a na dvou již převážně rekultivovaných výsypkách v okolí Bíliny v severozápadních Čechách.

Počty zjištěných druhů byly srovnatelné, lišila se však skladba vegetace. Na výsypkách nebyly zaznamenány některé druhy nalezené v předpolí (např. Carex acuta, C. riparia, Glyceria fluitans, Callitriche platycarpa, Bidens cernuus). A na výsypce Pokrok byl v porovnání s Radovesickou výsypkou častější výskyt lučních druhů. Během práce byly nalezeny též některé vzácnější a ohrožené druhy, namátkou lze jmenovat Batrachium rionii,  Schoenoplectus tabernaemontani, Stellaria palustris, Bolboschoenus yagara, Centaurium pulchellum nebo Lemna trisulca.

Rubrika
Rok
2018
Ročník
53
Číslo
2
Stránka
345