Milan Chytrý: Červený seznam biotopů ČR

Datum události
-

 

Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN) nedávno rozšířila metodiku hodnocení pro červené seznamy druhů i na typy ekosystémů a biotopů. Česká republika je jednou z prvních zemí, která provedla takové hodnocení na národní úrovni. Podle metodiky IUCN byl hodnocen kvantitativní ústup biotopu, jeho omezené geografické rozšíření a zhoršování abiotické a biotické kvality. Kromě kritérií nutných pro hodnocení pro červený seznam tato skupina odborníků také hodnotila typy ohrožení a jejich význam pro každý biotop.

Ze 155 hodnocených biotopů bylo 14 klasifikováno jako kriticky ohrožené (CR), 32 jako ohrožené (EN), 33 jako zranitelné (VU), 30 jako téměř ohrožené (NT) a 46 jako málo dotčené (LC). Největší podíl biotopů v kategoriích CR+EN byl zjištěn u biotopů pramenišť, rašelinišť a mokřadů.

Jako nejvýznamnější ohrožující faktory byly vyhodnoceny sukcesní změny po ukončení tradičního hospodaření, eutrofizace vlivem atmosférického spadu dusíku a splachů z polí, vysychání biotopů závislých na vodě kvůli klimatickým změnám i změnám lokálního vodního režimu, a šíření invazních druhů.

Přednáška proběhne v Krajinově posluchárně Katedry botaniky PřF UK v Benátské 2 v Praze.

Pozvánku na přednášku ve formátu .pdf naleznete níže.

Touto přednáškou jarní přednáškový cyklus ČBS a PřF UK roku 2019 končí, prezentace z proběhlých přednášek naleznete zde.

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail