Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVII.

Autor/autoři
Pavel Lustyk, Jan Doležal
Abstrakt

V dalším příspěvku z tradiční serie Additamenta jsou shrnuty významné floristické nálezy z roku 2017 (a výjimečně také z let 2016 a 2018).

Do květeny České republiky přibylo v uplynulém období celkem 11 nových taxonů. Za zmínku stojí nový původní druh české květeny Rubus velutinus, již v minulosti českými botaniky rozlišovaný pod pracovním označením, avšak až v roce 2017 ztotožněný s uvedeným taxonem popsaným již v první polovině 19. století z Rakouska.

Převážnou část ale představují druhy pěstované a nově zplaňující (Allium caeruleum, Asparagus verticillatus, Dichondra argentea, Gaura lindheimeri, Prunus tomentosa, Yucca flaccida). Mezi nově zavlečené druhy pak patří Cochlearia danica, halofyt šířící se podél silnic a dálnic, Gypsophila perfoliata, v minulosti zavlečený druh na Ostravsku a Phleum exaratum ze železniční stanice v České Skalici; do této kategorie patří nejspíš i Astragalus sulcatus nalezený v zářezu železniční tratě nedaleko Újezdu u Brna a v budoucnu možná i tropický plevel Scoparia dulcis nalezený v jednom brněnském zahradnictví.

Již tradičně převážná většina nových nálezů spadá do kategorie kriticky ohrožených druhů (C1); jedná se například o Agropyron pectinatum, Botrychium multifidum, Carex depressa subsp. transsilvanica, Cirsium brachycephalum, Dactylorhiza fuchsii subsp. sooana, Epipactis pontica, Glaucium corniculatum, Orchis morio, Potamogeton gramineus, P. ×angustifolius, Pseudognaphalium luteoalbum, Sagina apetala, Samolus valerandi, Taraxacum disseminatum a Vulpia bromoides.

Zajímavý je druhotný výskyt pro naši květenu vyhynulého druhu Geranium lucidum v Praze na Chodově a významný je také
nález druhu Leontodon saxatilis, který je v České republice považován za nezvěstný (A2); téměř jistě se však jedná jen o druhotný výskyt.

Zajímavé výsledky přinesla i nedávná revize položek rodu Amaranthus uložených v herbářích PR, PRA, PRC a BRNU; uvádíme zde například informace o druzích Amaranthus bouchonii, A. hybridus, A. patulus a některých hybridech, např. A. ×ozanonii.

Řada taxonů zde publikovaných byla nalezena ve fytogeografi ckých celcích, ze kterých dosud nejsou uváděny v Květeně ČR (např. Chenopodium botrys, Corispermum leptopterum, Epipactis atrorubens, Geranium molle, Scrophularia umbrosa nebo Vulpia myuros).

Rubrika
Rok
2019
Ročník
54
Číslo
1
Stránka
47