regionální floristika

Květena území severozápadně od Velkého Meziříčí.

Autor(ka)
Janečková, Denisa
Rok
2021
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Poznámky a/nebo abstrakt

Diplomová práce se zabývá květenou severozápadní části Velkého Meziříčí a jeho blízkého okolí, tedy obcí Lavičky, Závist, Olší nad Oslavou a Mostiště. Navazuje na bakalářskou práci „Přírodní poměry a flóra území severozápadně od Velkého Meziříčí“, v níž byly metodou literární rešerše charakterizovány abiotické a biotické poměry studovaného území. Vymezené území má rozlohu 12 km2 a nachází se v nadmořské výšce přibližně 422–567 m n. m. Spadá do teplotní zóny MT5 a MT9 s průměrnou roční teplotou 7,7 °C a průměrným úhrnem srážek 585 mm. Diplomová práce je založená především na terénním průzkumu. Její součástí je přehled dosavadních nálezů cévnatých rostlin, který byl v bakalářské práci vytvořen pomocí botanických databází. Ze studovaného území bylo v databázích zjištěno 268 taxonů. V terénu bylo determinováno 435 taxonů, z nichž 179 z dříve zjištěných bylo ověřeno a 256 zaznamenáno nově. Práce je doplněna tabulkami a mapami.