Floristický kurz Znojmo - přehled plánovaných tras

Datum události
-

 

Letošní floristický kurs je směřován na jihozápadní Moravu do Znojma.

Prostor, v němž se budou exkurze pohybovat, je hraničním v mnoha směrech. Je zde výrazná hranice klimatická (víno versus brambory), geologická (tvrdé vyvřeliny a metamorfity versus neúplně zpevněné mladé sedimenty) – z toho vyplývá i hranice fytogeografická (termofytikum versus mezofytikum, jakož i Pannonikum versus Hercynikum).

Exkurze povedou na východ zhruba po linii Hevlín – Hrušovany nad Jevišovkou – Miroslav, na sever po údolí Jevišovky a na západ k vtoku Dyje do Vranovské přehrady. Nevynechají ani jediný národní park na Moravě – Podyjí.

Území je floristicky velmi bohaté. Vyznívá zde mnoho mezních prvků: některé směrem z Panonie (např. Iris pumila, Hesperis tristis), jiné ve směru od západu, mezi nimi zejména acidofyty (např. Scleranthus perennis) nebo submontánní druhy (např. Thalictrum aquilegiifolium), zvláštností jsou perialpidské druhy, které odrážejí vztah k alpským podhůřím (např. Cyclamen purpurascens, Aconitum anthora). Trasy zachytí pestrost lesní i nelesní vegetace v průlomových říčních údolích Dyje a Jevišovky, v nichž je stanovištní pestrost umocněna pestrostí geologickou, a zavítají do zbytků lesů a teplomilných trávníků v starosídelní krajině nejteplejší a nejsušší části Moravy, jakož i na stanoviště teplomilných plevelů a ruderálů.

Květena Znojemska byla systematicky zkoumána od 19. století (Oborny, Himmelbaur, Suza, Šmarda, Drlík) a je jí stále věnována značná pozornost. Cílem letošního kursu bude seznámit účastníky s neobyčejnou pestrostí flóry a vegetace a současně aktualizovat stav historicky známých lokalit, a samozřejmě pokusit se o nové zajímavé nálezy.

mapa okolí Znojma se zákresem tras FK Znojmo
Okolí Znojma s vyznačenými trasami exkurzí. Mapový podklad: Mapy.cz: © Seznam.cz, a.s. (turistická mapa: https://mapserver.mapy.cz/turist-m/{z}-{x}-{y})

přehled tras
Neděle (5. 7.)
Pondělí (6. 7.)
Úterý (7. 7.)
Středa (8. 7.)
Čtvrtek (9. 7.)
Pátek (10. 7.)

 

 

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail