Preslia 93/3 (2021)

 

Vyšlo třetí letošní číslo časopisu Preslia.

Autoři prvního ze zde publikovaných příspěvků se zabývali vlivem invazních a původních dominant na druhovou bohatost a diverzitu rostlinných společenstev. Jejich studie potvrzuje, že vedle invazních druhů mohou významně snížit druhovou diverzitu vegetace i původní taxony, jako je třtina křovištní (Calamagrostis epigejos) nebo chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea). Při snahách o ochranu vzácných druhů a společenstev je proto potřeba potlačovat dominantní druhy z obou skupin.

V dalším článku je představen jednotný klasifikační systém vápnitých slatinišť Karpat. Dosud se fytocenologická klasifikace výrazně lišila mezi jednotlivými zeměmi, zejména mezi Západními a Východními Karpaty, a rozšíření řady asociací uměle končilo na státní hranici. Proto bylo pořízeno množství fytocenologických snímků z celého území Karpat, které byly zapsány jednotnou metodikou, výsledná klasifikace obsahuje deset vegetačních typů, většinou interpretovaných na asociační úrovni.

Třetí příspěvek je pak věnován rákosu obecnému (Phragmites australis), který je dominantním a klíčovým druhem mokřadů. Autoři se zaměřili na regeneraci částí jeho stébel a oddenků v pokusné zahradě.

Následuje desátá část ze série prací věnovaných rozšíření cévnatých rostlin v České republice. Zahrnuje síťové mapy a komentáře k 44 taxonům rodů Carex, Colchicum, Cytisus, Draba, Dracocephalum, Jurinea, Klasea, Lactuca, Onopordum, Petrorhagia, Serratula, Silybum a Xanthium.

Číslo v pdf podobě a elektronické přílohy naleznete na stránkách časopisu Preslia. Titul je možné zakoupit v sekretariátu ČBS (cena: 200 Kč, pro členy ČBS 75 Kč).

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail