Preslia 94/2 (2022)

Vyšlo druhé letošní číslo časopisu Preslia, zahrnuje celkem 5 příspěvků.

Autoři první zde zveřejněné studie zkoumali různé faktory, které mohou mít vliv na formování vegetace lesostepních krajin v severozápadní Panonii. Ukázalo se, že nejvýznamnějším z nich je substrát, který je do velké míry zodpovědný za poměrné zastoupení druhů s jednotlivými areáltypy. Zatímco kontinentální druhy se nejčastěji vyskytují na spraších, mediteránní druhy byly nejvíce zastoupené na andezitech. Submediteránní druhy byly hojné na dolomitech, naopak na spraši byly poměrně vzácné.

Následuje příspěvek o holocénní historii modřínu v Jeseníkách. Autoři potvrzují původnost této dřeviny na daném území za pomocí paleoekologických metod a zároveň představují podrobný scénář co se týče změn jejího rozšíření v průběhu holocénu.

Další dva články jsou věnovány ochranářsky významným druhům. Jeden se týká výzkumu hořečku Gentianella bohemica a jeho stanovištních nároků, ve druhém je představena studie okruhu tučnice obecné (Pinguicula vulgaris agg.) ve střední Evropě

V posledním příspěvku jsou pak prezentovány výsledky taxonomické revize jeřábů z podrodu Aria (Sorbus subgen. Aria) v Malých Karpatech (západní Slovensko a severovýchodní Rakousko). Jedním z výstupů je popis nového druhu S. petraea Velebil, M. Lepší et P. Lepší.