Preslia 95/1 (2023)

Na konci února 2023 vyšlo první číslo letošního ročníku časopisu Preslia. Čtenáři v něm naleznou celkem čtyři články.

Je zde zveřejněn v pořadí již dvanáctý příspěvek ze série prací o rozšíření cévnatých rostlin v České republice (Kaplan et al.: Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 12). Obsahuje síťové mapy a komentáře ke 105 taxonům. Zahrnuty jsou jak původní, tak nepůvodní druhy naší flóry, zvláštní pozornost byla věnována kriticky ohroženým rostlinám, jmenovitě pochybku největšímu (Androsace maxima), p. severnímu (A. septentrionalis), hadinci červenému (Echium maculatum), pryšci vrbolistému (Euphorbia salicifolia), hladýši andělikovému (Laserpitium archangelica) a pěchavě slatinné (Sesleria uliginosa).

Autoři dalšího článku (Vojtěchová et al.: Disentangling the taxonomic structure of the Allium paniculatum species complex in central and eastern Europe using molecular, cytogenetic and morphological tools) se zaměřili na taxonomicky komplikovaný okruh česneku latnatého (Allium paniculatum). Pomocí různých biosystematických metod rozlišili mezi populacemi z oblasti střední a východní Evropy tři vzájemně separované skupiny, taxonomicky odpovídající druhům A. fuscumA. marginatum a skupině A. paniculatum + A. podolicum. Součástí příspěvku je vedle výsledků, taxonomického a nomenklatorického zpracování, také klíč k určování akceptovaných druhů studovaného komplexu.

Třetí příspěvek přínáší výsledky studie věnované kompetici a abiotickým interakcím u kuřičky hadcové (Minuartia smejkaliiLozada-Gobilard et al.: Interactive effects of light, water, soil type and competition on the endangered Minuartia smejkalii vary over time). Ukázalo se, že na růst a kvetení studovaného druhu mají větší vliv abiotické faktory (půdní typ, světlo a zálivka) než samotná kompetice, která byla v pokusu navozená pěstováním dohromady s kostřavou ovčí (Festuca ovina), vztahy jsou nicméně komplexní a mohou se měnit v čase.

Poslední článek je věnován evoluci genomových znaků (velikost genomu a genomický obsah bází) u podtribu Carduinae (Asteraceae) v kontextu změn počtů jejich chromosomů (Bureš et al.:Evolution of genome size and GC content in the tribe Carduinae (Asteraceae): rare descending dysploidy and polyploidy, limited environmental control and strong phylogenetic signal).