Pokyny pro autory Preslie

Obrázek

Nové články


ČLENĚNÍ PRÁCE: Rukopis článku obsahuje (1) název studie s českým podtitulem; (2) nezkrácené jméno a příjmení autora/autorů; (3) adresu autora/autorů včetně e-mailu; (4) abstrakt (maximálně 400 slov) včetně abecedně řazených keywords (klíčová slova); (5) text práce, zpravidla obsahující Úvod, Materiál a metody a odděleně Výsledky a Diskusi; (7) poděkování; (8) český souhrn(maximálně 400 slov; v odůvodněných případech nutno delší souhrn projednat s redakcí); (9) seznam literatury citované v textu; (10) tabulky a obrázky.

RUKOPIS zašlete na adresu vedoucího redaktora (Petr Pyšek, Botanický ústav AV ČR, 252 43 Průhonice, e-mail: pysekatibot [dot] cas [dot] cz) v podobě textového souboru ve formátu MS-Word, obsahujícího text, tabulky a popisky obrázků, a souboru formátu PDF, obsahujícího kompletní rukopis včetně obrázků. Formální úprava rukopisu: 30 řádek na stránku, číslované řádky (na každé stránce zvlášť), okraje 2 cm na všech stranách, čísla stránek dole uprostřed. Ostatní formální úpravy (hierarchie titulků, typy písma, vyznačení odstavců, úprava seznamu literatury aj.) proveďte podle způsobu použitého v běžném ročníku časopisu Preslia. Vědecká jména taxonů a syntaxonů pište kurzívou.

TABULKY a OBRÁZKY, očíslované podle pořadí, v jakém je na ně odkazováno v textu (odkazy ve formě Fig., Table, obr., tab.), zařaďte na jednotlivé stránky na konec rukopisu. Sílu čar a velikost písmen v obrazových přílohách přizpůsobte předpokládanému zmenšení (stránka časopisu má formát 126 × 188 mm, nutno počítat také s místem pro popisku); digitalizované přílohy musí být zpracovány v dostatečném rozlišení. V případě pochybností konzultujte technickou kvalitu obrazových předloh s výkonným redaktorem. Barevné křídové přílohy je možné otisknout pouze po dohodě s redakcí na náklady autora. Popisky tabulek musí být dostatečně informativní.

CITACE LITERATURY: Způsob citování literatury odpovídá běžnému ročníku časopisu Preslia. Následuje-li v odkazu v textu za sebou více prací, jsou řazeny chronologicky. Za názvem práce psané v jiném jazyce než angličtina, němčina, francouzština a španělština uveďte v hranatých závorkách originální anglický podtitul, pokud byl tento v publikaci uveden, případně anglický překlad titulu, pokud podtitul v citované publikaci nebyl. Pro transkripci textu z jazyků užívajících cyrilici (např. azbuku) nepoužívejte fonetický přepis, ale v celém textu jednotně buď standard ISO-1 nebo ISO-2. Do seznamu literatury nezařazujte nepublikované rukopisy a práce, které ještě nebyly přijaty do tisku.

NOMENKLATURU v ekologických, fytocenologických a floristických pracích je nutno sjednotit podle uvedeného pramene a vědecká jména druhů psát v textu a tabulkách bez autorských jmen. Není-li možné uvést nomenklaturu do souladu s jediným pramenem, musí být u jména každého druhu alespoň jednou uvedeno jméno jeho autora.

FYTOCENOLOGICKÁ DATA: Preslia spolupracuje s Českou národní fytocenologickou databází (ČNFD) při archivaci fytocenologických snímků, které mají vztah k článkům uveřejněným v časopise. Abychom zamezili ztrátám hodnotných terénních dat, doporučujeme autorům archivovat v ČNFD originální fytocenologické snímky použité pro analýzy v článcích.

Za uveřejnění nadstandardně dlouhých příspěvků (přes 20 tiskových stran) mohou být vyžadovány poplatky. Autorům článků přijatých k publikaci bude nabídnuta možnost za poplatek zpřístupnit PDF k volnému stažení na webových stránkách časopisu Preslia.

Příloha
Příloha Velikost
Pokyny pro autory Preslie 77.02 KB