dosévání druhů

Možnosti zvýšení druhové diverzity luk na bývalé orné půdě dodatečným dosevem běžných lučních druhů.

Autor(ka)
Herová, Zdenka
Rok
2014
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.
Poznámky a/nebo abstrakt

Tato práce je zpracována formou návrhu projektu. Cílem práce je zjistit nové informace o zvyšování druhové diverzity luk dosevem dalších lučních druhů. Jako součást práce byl proveden terénní pokus.