Preslia 92/2 (2020)

 

Na sklonku června vyšlo nové číslo časopisu Preslia. Zahrnuje čtyři články. První je věnován výzkumu palynologického a makrozbytkového záznamu na rašeliništi Dářko. Autoři v příspěvku popisují vývoj této významné botanické lokality od pozdní doby ledové po současnost, také zasazují do historických souvislostí některé přírodní jevy cenné z hlediska ochrany přírody.

Analýza pylových profilů z rašelinišť byla použita i v druhé ze zveřejněných studií. Studie probíhala v Západních Karpatech, konkrétně zde byl sledován vzájemný podíl pylu smrku, buku a jedle v profilech z osmi rašelinišť, na základě výsledků autoři rekonstruovali druhovou skladbu původních lesů. Ty byly pravděpodobně smíšené nebo mozaikovité podél celého výškového gradientu. Výsledky tedy ukazují, že současný monodominantní charakter smrkových lesů v nejvyšších polohách studovaného území nemůže být považován za přirozený.

Další článek pak popisuje vnitrodruhovou diferenciaci u zevaru vzpřímeného (Sparganium erectum). Celkem jsou z území ČR známy čtyři poddruhy Sparganium erectum: subsp. erectum, microcarpum, neglectum a oocarpum, přičemž poslední je patrně hybridogenního původu. Molekulární a morfometrické analýzy provedené na jedincích z 64 lokalit zmíněné poddruhy jasně odlišily, také odhalily přechodné jedince mezi nimi.

Poslední příspěvek je věnován rodu chlupáček (Pilosella) na ruderálních stanovištích v Praze. Studovány byly tři lokality, dokumentovány byly ploidie/počty chromozómů a reprodukční systémy většiny zde rostoucích chlupáčků. Na jedné z lokalit, na loučce u hřbitova v Hrnčířích, bylo zaznamenáno celkem 17 různých taxonů. Na této i na dalších lokalitách je patrný vliv nově se šířících druhů P. aurantiaca a P. rothiana, které se kříží s původními taxony za vzniku většinou sterilních hybridů. Řada z kříženců uvedených v článku dosud nebyla popsána a jeden je zde uveden jako nový taxon pro ČR (P. ×derubella).

Články v pdf podobě a elektronické přílohy naleznete na stránkách časopisu Preslia.

Titul je možné zakoupit v sekretariátu ČBS (cena: 200 Kč, pro členy ČBS 75 Kč).

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail