Preslia 92/3 (2020)

Nové číslo časopisu Preslia vyšlo v říjnu. Čtenáři zde naleznou celkem čtyři příspěvky.

Autoři prvního z nich se zabývali variabilitou vegetace vápnomilných skalních lipin. V rámci východní části střední Evropy vylišili celkem tři asociace a sedm subasociací ze svazu Melico-Tilion platyphylli. Nově byla vegetace tohoto typu popsána z území jižního Polska.

Další příspěvek je věnován rozšíření dvou druhů rodu Gentianella (G. praecox a G. austriaca) v Rakousku. Autoři se zaměřili na porovnání historických a recentních lokalit z hlediska stavu krajiny. Výsledky ukazují negativní vliv narůstajícího osídlení a úbytku mokřadů na rozšíření studovaných druhů. Významně se projevují také další dlouhodobé trendy v středoevropské krajině, jako je nárůst lesních porostů.

V třetím článku jsou prezentovány výsledky studia druhové bohatosti a složení lišejníkových společenstev v karpatských horských potocích.

Následuje pak devátá část ze série věnované rozšíření cévnatých rostlin v České republice. Obsahuje síťové mapy a komentáře k celkem 83 taxonům.

Články v pdf podobě a elektronické přílohy naleznete na stránkách časopisu Preslia.

Titul je možné zakoupit v sekretariátu ČBS (cena: 200 Kč, pro členy ČBS 75 Kč).

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail