Preslia 90/3 (2018)

První článek časopisu Preslia s číslem 90/3 je věnován invazní historii archeofytů. Ukazuje, že imigrace těchto druhů byla zvýšená ve třech obdobích (v neolitu, době bronzové a v raném středověku). Nejprve se na našem území objevovaly méně specializované, zejména jednoleté druhy, které jsou stále v synantropní vegetaci běžné. Druhy vázané na obilná pole se začaly vyskytovat až v pozdějších záznamech v eneolitu. Následovaly druhy poloruderálních mezofilních trávníků, druhy živinově bohatých skládek a navážek se objevují až mezi posledními.

Další článek představuje studii zaměřenou na zhodnocení cytotypové variability lakušníků (Ranunculus sect. Batrachium). Ukazuje, že velikost jaderného genomu je spolehlivým znakem pro rozlišení většiny tradičně uznávaných druhů. Navzdory dosavadním literárním údajům byla variabilita v ploidním stupni odhalena pouze u 2 druhů (R. fluitansR. penicillatus). Nicméně stále platí, že situace je ve střední Evropě značně komplikovaná kvůli četnému výskytu hybridních a kryptických taxonů.

Předposlední z příspěvků je pak věnován ekologii bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum). A sice přežívání jeho semen v půdní bance. Prostřednictvím tzv. pohřbívacích experimentů byla prokázána souvislost přežívání semen a zastoupení celkového a organického uhlíku v půdě. Vliv ostatních studovaných (půdních, ale i klimatických a geografických) faktorů nebyl průkazný. Každopádně je nezbytné dlouhodobé sledování lokalit, na kterých byl tento invazní druh vymýcen, neboť úspěch může být pouze zdánlivý.

Následuje již šestá část série prací věnovaných rozšíření cévnatých rostlin na území ČR. Obsahuje síťové mapy a komentáře celkem k 112 taxonům. 

Články v pdf podobě a elektronické přílohy naleznete na stránkách časopisu Preslia.

Titul je možné zakoupit v sekretariátu ČBS (cena: 200 Kč, pro členy ČBS 75 Kč).

 

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail