Co obecného zatím vyplynulo z porovnání sukcesních sérií na antropogenních stanovištích v České republice?

Autor/autoři
Karel Prach, Kamila Vítovcová, Klára Řehounková, Lubomír Tichý
Abstrakt

Sukcese je jedním z hlavních témat ekologických výzkumů již déle než sto let. Postupně se nahromadilo množství poznatků o jejím průběhu a mechanismech na rozmanitých narušených stanovištích. Dosavadní studie se však převážně věnovaly pouze jednomu nebo několika málo typům sukcese. Kvantitativní porovnání většího počtu sukcesních sérií zatím nebylo provedeno jednoduše proto, že nebyl k dispozici soubor srovnatelných dat.

Autoři článku nashromáždili informace o sukcesi vegetace na mnoha typech narušených stanovišť v rámci České republiky. Z fytocenologických snímků pak sestavili databázi sukcesních sérií (DaSS — Database of Successional Series), která obsahuje přes tři tisíce fytocenologických snímků z 21 typů stanovišť a 40 dílčích sérií. Pokrytí velkého množství biotopů umožňuje výsledky zobecňovat a konfrontovat se sukcesní teorií. Poznatky jsou zároveň využitelné i v praktické ekologické obnově i v ochranářské praxi. Tento článek přináší souhrn dosavadních hlavních výsledků projektu.

Rubrika
Rok
2018
Ročník
53
Číslo
2
Stránka
321