Sukcese vodní a mokřadní vegetace v pískovnách

Autor/autoři
Anna Müllerová
Abstrakt

Mnoho ze studií věnovaných sukcesi vegetace se týká opuštěných těžebních prostorů, podstatně méně jich však je zaměřeno na mokřadní a vodní biotopy v rámci těchto ploch. Cílem této studie je popsat vývoj vodní a mokřadní vegetace v pískovnách. Do práce bylo zahrnuto celkem 60 pískoven různého stáří (opuštěné 1 až 65 let). Prostřednictvím chronosekvencí pak byly popsány změny ve vegetaci (prezentované prostřednictvím ordinačních metod). Vedle skladby vegetace byly sledovány též některé faktory, které ji mohou ovlivňovat (hloubka vody, typ substrátu, doba od ukončení těžby). Bylo zaznamenáno celkem 229 druhů cévnatých rostlin (39 z Červeného seznamu).

Na základě získaných výsledků se zdá, že i v trvale zaplavených plochách dochází ke směně dominant tak, jako je to běžné v terestrické sukcesi. Sledované environmentální proměnné měly signifikantní vliv jak v periodicky zaplavovaných plochách, tak v trvale zaplavených. Jedním z výstupů práce jsou též ochranářská doporučení pro přírodě blízkou obnovu těžeben.

Rubrika
Rok
2018
Ročník
53
Číslo
2
Stránka
327