Druhotné lesní porosty vzniklé na odlesněné půdě. Jak daleko mají k přirozenému lesnímu ekosystému?

Autor/autoři
Jarmila Kubíková
Abstrakt

V rámci článku autorka porovnává vegetaci přirozených lesů a lesů rostoucích na antropicky ovlivněných místech. Druhy bylinného patra řadí do několika kategorií podle jejich schopnosti kolonizovat druhotné lesy. Dále představuje pokus s výsadbou bylinného patra dubohabrových lesů, při kterém byly přeneseny půdní bloky z lesa asociace Melampyro-Carpinetum do druhotného lesa v katastru Bohnice. Pokus se však nezdařil, druhy se do sekundárních porostů nešířily a po patnácti letech řada z nich zcela vymizela. Důvodem byly především podstatné rozdíly v půdních vlastnostech původního a druhotného stanoviště.

Rubrika
Rok
2018
Ročník
53
Číslo
2
Stránka
367