Podporujeme rozšíření sítě Natura 2000 u Labe

 

Česká botanická společnost se obrátila jménem svého předsedy profesora Karla Pracha na ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce dopisem, ve kterém vyjádřila podporu záměru Ministerstva životního prostředí předložit do vlády návrh na doplnění národního seznamu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000, a to konkrétně lokality „Louky u Přelouče“, a dále doplnění předmětu ochrany „bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. Bidention p.p.“ do již existující Evropsky významné lokality „Porta Bohemica“ .Česká botanická společnost se domnívá, že absence těchto lokalit, resp. předmětu ochrany představuje z odborného hlediska významnou mezeru v existujícím národním seznamu, na což již opakovaně upozornila rovněž Evropská komise.

Ministr životního prostředí ve své odpovědi z 12. 11. 2019 ocenil podporu ČBS a ujistil o svém záměru tento návrh na doplnění národního seznamu předložit vládě.