Stanovisko ČBS - záměr výstavby přehrady Skalička na řece Bečvě

 

Řeka Bečva je v rámci České republiky unikátní — je jednou z mála, která má alespoň zčásti zachovalé řečiště. Probíhají zde přírodní procesy, jako je akumulace a přesun materiálu (především štěrku), roste zde typická vegetace a žijí zde vzácní bezobratlí živočichové.

Na části toku má však v následujících letech vzniknout přehrada Skalička, která má být součástí připravovaného protipovodňového systému.

Hlavního záměru, tj. ochrany obyvatel před povodněmi, by však dle našeho názoru mohlo být docíleno prostřednictvím prostředků šetrnějších k místní přírodě. Jedním z variantních řešení je např. realizace suchého poldru.

Protipovodňová opatření by měla být řešena v širších souvislostech, měla by se, spíše než na stavbu vodních děl, zaměřit na podporu přirozeného zadržování vody v krajině a maximálně využívat potenciál přírodních prvků (např. výsadba remízků a obnova mezí, které by bránily rychlému odtoku z polí, obnova mokřadů apod.). 

Stanovisko České botanické společnosti k projektovému záměru výstavby přehrady Skalička na řece Bečvě naleznete v příloze (.pdf).

Fotografie stávajících, v rámci ČR ojedinělých, štěrkových a štěrkopísčitých náplavů, které se nachází v oblasti plánovaného vodního díla, naleznete ve fotogalerii.