Dosud uskutečněné konference a sjezdy ČBS

Níže naleznete přehled témat uskutečněných konferencí, sjezdů a jednoho celodenního semináře, na jejichž přípravě se podílelo ústředí České botanické společnosti v letech 1914 – 2022.

rok téma publikace
2022 XI. sjezd: Botanický výzkum a jeho praktické aplikace  
2022 Velkoplošná ochrana a obnova biodiverzity  
2020 (konference odložena na jaro 2022 z důvodu protiepidemických opatření — COVID)  
2019 Botanické sbírky a databáze a jejich využití ve výzkumu a praxi  
2018 Systematika, ekologie i floristika ve světle průtokové cytometrie  
2017 Ekologie a evoluce rostlin na antropogenních stanovištích střední Evropy Zprávy Čes. bot. společ. 53/2
2016 Ekologie a evoluce karpatské flóry  
2015 Ohrožená květena ČR a regionální červené seznamy  
2014 Management a obnova travinných ekosystémů Materiály Zpráv ČBS 26
2013 Historie flóry a vegetace v pozdním glaciálu a holocénu ve světle aktuálních poznatků Zprávy Čes. bot. společ. 50/2
2012 X. sjezd: Nové poznatky o flóře a vegetaci střední Evropy a o jejích změnách  
2011 Doktorandské inspirace II.  
2010 Evoluční aspekty biologie rostlin Materiály Zpráv ČBS 25
2009 Parazitické, poloparazitické a mykoheterotrofní rostliny  
2008 Diverzita, dynamika a management lesní vegetace Materiály Zpráv ČBS 24
2007 Invazní rostliny v ČR Materiály Zpráv ČBS 23
2006 Mokřady Materiály Zpráv ČBS 22
2005 Botanika a ekologie obnovy Materiály Zpráv ČBS 21
2004 Doktorandské inspirace v botanice  
2003 Botanický underground. Podzemní orgány rostlin ve světle posledních výzkumů Materiály Zpráv ČBS 20
2002 IX. sjezd: Flóry, atlasy rozšíření a vegetační přehledy ve střední Evropě  
2001 Expanzivní druhy domácí flóry a apofytizace krajiny Materiály Zpráv ČBS 19
2000 Botanický výzkum a ochrana přírody  
1999 Kritické skupiny jednoděložných  
1998 Biologie rostlinných druhů Materiály Zpráv ČBS 18
1997 Syntaxonomická syntéza – současný stav  
1996 Compositae – složnokvěté  
1995 Červené seznamy ohrožené květeny  
1994 Využití terénní botaniky v ekologii krajiny Materiály Zpráv ČBS 12
1993 Dřeviny Materiály Zpráv ČBS 16
1992 VIII. sjezd: Vztahy hercynské, panonské a krapatské flóry a vegetace  
1991 Trávy Materiály Zpráv ČBS 15
1990 seminář: Význam prof. K. Domina pro československou botaniku  
1988 Netradiční metody v botanice II.  
1987 Kapraďorosty Materiály Zpráv ČBS 8
1986 Fytogenofond – současný stav výzkumu a metodické přístupy Materiály Zpráv ČBS 5
1984 Botanika mládeži  
1983 Chorologické problémy československé květeny Materiály Zpráv ČBS 6 a 7
1982 VII. sjezd: Racionání využívání rostlin a rostlinstva v zájmu rozvoje celé naší společnosti  
1981 Biologie vybraných druhů Materiály Zpráv ČBS 3 a 4
1978 Klasifikační jednotky v idiotaxonomii  
1977 Klasifikace vegetace Materiály Zpráv ČBS 1 a 2
1976 Mizející flóra a vegetace ČSSR  
1975 Taxonomie kritických skupin vyšších rostlin  
1974 Národní odborná nomenklatura rostlin  
1973 Problematika fytogeografického členění ČSSR  
1972 VI. sjezd: Současný stav výzkumu československé květeny a vegetace a jeho perspektivy  
1962 V. jubilejní sjezd československých botaniků  
1955 Sjezd československých botaniků  
1954 I. sjezd moravsko-slezských botaniků  
1946 Sjezd moravských botaniků  
1932 Sjezd československých geobotaniků v Praze  
1928 II. sjezd československých botaniků a současně II. sjezd slovanských botaniků  
1921 I. sjezd československých botaniků  
1914 I. sjezd českých botaniků