Preslia 94/4 (2022)

Vychází časopis Preslia s číslem 94/4.

První ze zde zveřejněných příspěvků představuje v pořadí již třetí vydání Katalogu nepůvodních rostlin České republiky. Autoři navazují na předchozí vydání z let 2002 a 2012. Seznam druhů byl aktualizován o nové údaje shromážděné v posledním desetiletí; byl také přehodnocen status některých taxonů na základě nových taxonomických a ekologických poznatků. Výčet nepůvodních druhů se oproti předchozí verzi rozrostl o 122 taxonů, katalog tak celkem zahrnuje 1576 nepůvodních taxonů. Ke každému jsou uvedeny informace o jeho taxonomickém zařazení, životní formě, geografickém původu, době zavlečení (archeofyt, neofyt), stadiu invaze (dočasně zavlečený, naturalizovaný, invazní), datu prvního a posledního terénního záznamu, rozšíření v ČR, způsobu zavlečení, stanovišti a hodnocení impaktu.

Druhý článek je věnován představení projektu DaLiBor, tedy nově vzniklé databázi lišejníků a mechorostů České republiky. Autoři pracovali s 596 935 údaji, které zde byly dostupné k červenci 2021, na jejich základě provedli několik analýz. Zároveň ukázali některé možné způsoby využití dat z databáze, jakými jsou na příklad predikční modely rozšíření druhů. V neposlední řadě je výstupem projektu také on-line interaktivní Atlas lišejníků ČR (https://dalib.cz), jehož cílem je shrnutí dostupných informací o přibližně 1750 druzích známých z ČR.

Autoři dalšího příspěvku se zaměřili na vliv přidání živin a odstranění nadzemní biomasy na interakce mezi druhy xerotermních trav. Provedli kompetiční pokus se sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus) a dalšími druhy (Brachypodium pinnatum, Stipa capillata a S. tirsa), výsledky potvrzují dosavadní předpoklady, vzácné druhy kavylů mohou být sveřepem vzpřímeným (B. erectus) při obohacení prostředí dusíkem vytlačeny.

Poslední článek představuje studii, jejímž cílem bylo vytvořit a otestovat formalizovanou klasifikaci krajiny, založenou na jejím úplném vegetačním potenciálu, tzv. mnohonásobné potenciální vegetaci (MPV).