Tisková zpráva: Suchý poldr vážně naruší říční ekosystém řeky Bečvy

Praha, 20. 3. 2023

Na řece Bečvě pod Valašským Meziříčím připravuje Povodí Moravy velké vodní dílo, které má chránit obyvatele níže po proudu před ničivými povodněmi1. O nutnosti protipovodňových opatření nejsou ani mezi odbornou veřejností pochyby. Ty naopak vyvstávají nad návrhem velké vodní stavby2, která nevratně zasáhne říční krajinu a potažmo i její obyvatele. Záměr je nyní projednáván v rámci návrhu Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje (A6 PÚR)3 a Česká botanická společnost k němu vydala své stanovisko4.

Aktuálně uvažovanou variantou protipovodňové ochrany na Bečvě v úseku Hustopeče nad Bečvou – Skalička je boční suchý poldr5. Jakkoliv je tato varianta k přírodě šetrnější než přehrada, stále se jedná o velkou stavbu, která zásadně naruší současnou strukturu říčního koryta a tím celý na něj vázaný říční ekosystém. Stavbou navíc dojde patrně k úplné likvidaci evropsky významné lokality Hustopeče-Štěrkáč6 a stejnojmenné přírodní památky7, kde je hlavním předmětem ochrany lužní les, který je zároveň biotopem evropsky ohroženého brouka lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus). Jedná se o zachovalé tvrdé a měkké luhy, v navazujícím řečišti jsou jedinečně vyvinuty až desítky metrů široké lavice sedimentů, které jsou dynamicky přesouvány. Tyto biotopy jsou v evropském i národním kontextu hodnoceny jako ohrožené nebo blízké ohrožení8 a jejich ochrana má tedy i širší společenský přesah. Popsaný komplex reprezentuje velmi vzácně zachovanou ekologickou strukturu a funkci říční nivy, po celé délce toku Bečvy (od pramene až k ústí) se podobně rozsáhlý a zachovalý úsek již nevyskytuje.9

Dynamický říční ekosystém řeky Bečvy je dokonce považován za vzor zachovalé volně tekoucí řeky s relativně neovlivněným splaveninovým režimem v podmínkách České republiky.10

V rámci tzv. multikriteriální analýzy11, která předcházela A6 PÚR, bylo hodnoceno několik variant staveb, soustava lokálních přírodě blízkých protipovodňových opatření však mezi variantami nebyla. Dílčí návrhy takových řešení přitom existují12, Povodí Moravy některé na řece Bečvě i realizuje13. Česká botanická společnost se proto domnívá, že nebyly uspokojivě prověřeny jiné, citlivější formy protipovodňové ochrany na řece Bečvě a apeluje na hledání takového řešení, které unikátní kus přírody zachová i dalším generacím.

 

Kontakt:

Mgr. Marie Popelářová

mariepopelarovaatpost [dot] cz (mariepopelarova[at]post[dot]cz), tel: 724 827 167


1 http://www.pmo.cz/cz/projekty/ppo-pobecvi-x/

2 http://skalicka.pmo.cz/cz/stranka/koncepce-ochrany-pobecvi/

3 https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/koncepce-a-strategie/politika-uzemniho-rozvoje-ceske-republiky/navrh-aktualizace-c-6-politiky-uzemniho-rozvoje-ce

4 https://botanospol.cz/sites/default/files/2023-03/CBS_Stanovisko_poldr_na_rece_Becve_Skalicka_2023.pdf

5 https://eagri.cz/public/web/mze/voda/novinky/definitivne-potvrzeno-vodni-dilo.html

6 https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/evl/index.php?SHOW_ONE=1&ID=12213

7 https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?SHOW_ONE=1&ID=14234

8 https://www.priroda.nature.cz/index.php/priroda/article/view/21

9 http://www.uprm.cz/aktivity/becva-pro-zivot/

10 https://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/naplni-narizeni-o-obnove/

11 http://skalicka.pmo.cz/cz/stranka/dokumenty-ke-stazeni/

12 http://www.uprm.cz/aktivity/becva-pro-zivot/

13 http://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/ministr-zemedelstvi-a-ministryne-zivotniho-prostredi-zahajili-revitalizaci-becvy-u-usti/


Níže je tisková zpráva ve formátu pdf, přiloženy jsou také ilustrační fotografie, které jsou volně šiřitelné pod licencí CC BY 3.0 CZ.

Příloha Velikost
Tisková zpráva: Suchý poldr vážně naruší ekosystém řeky Bečvy (.pdf) 158.43 KB
fotografie k tiskové zprávě "Suchý poldr vážně naruší ekosystém řeky Bečvy" - komplet (.zip) 6.93 MB
interiér lužního lesa u řeky Bečvy u Hustopečí nad Bečvou, autor: Miroslav Dvorský, CC BY 3.0 CZ 540.21 KB
interiér lužního lesa u řeky Bečvy u Hustopečí nad Bečvou, autor: Miroslav Dvorský, CC BY 3.0 CZ 564.84 KB
interiér lužního lesa u řeky Bečvy u Hustopečí nad Bečvou, autor: Miroslav Dvorský, CC BY 3.0 CZ 525.4 KB
přírodě blízké koryto štěrkonosné řeky Bečvy u Hustopečí nad Bečvou, autor: Miroslav Dvorský, CC BY 3.0 CZ 439.06 KB
přírodě blízké koryto štěrkonosné řeky Bečvy u Hustopečí nad Bečvou, autor: Miroslav Dvorský, CC BY 3.0 CZ 452.54 KB
přírodě blízké koryto štěrkonosné řeky Bečvy u Hustopečí nad Bečvou, autor: Miroslav Dvorský, CC BY 3.0 CZ 459.37 KB
přírodě blízké koryto štěrkonosné řeky Bečvy u Hustopečí nad Bečvou, autor: Miroslav Dvorský, CC BY 3.0 CZ 367.62 KB
přírodě blízké koryto štěrkonosné řeky Bečvy u Hustopečí nad Bečvou, autor: Miroslav Dvorský, CC BY 3.0 CZ 455.55 KB
přírodě blízké koryto štěrkonosné řeky Bečvy u Hustopečí nad Bečvou, autor: Miroslav Dvorský, CC BY 3.0 CZ 433.88 KB
přírodě blízké koryto štěrkonosné řeky Bečvy u Hustopečí nad Bečvou, autor: Miroslav Dvorský, CC BY 3.0 CZ 413.38 KB
přírodě blízké koryto štěrkonosné řeky Bečvy u Hustopečí nad Bečvou, autor: Miroslav Dvorský, CC BY 3.0 CZ 446.19 KB
přírodě blízké koryto štěrkonosné řeky Bečvy u Hustopečí nad Bečvou, autor: Miroslav Dvorský, CC BY 3.0 CZ 395.35 KB
přírodě blízké koryto štěrkonosné řeky Bečvy u Hustopečí nad Bečvou, autor: Miroslav Dvorský, CC BY 3.0 CZ 461.01 KB
přírodě blízké koryto štěrkonosné řeky Bečvy u Hustopečí nad Bečvou, autor: Miroslav Dvorský, CC BY 3.0 CZ 342.77 KB
přírodě blízké koryto štěrkonosné řeky Bečvy u Hustopečí nad Bečvou, autor: Miroslav Dvorský, CC BY 3.0 CZ 326.44 KB
přírodě blízké koryto štěrkonosné řeky Bečvy u Hustopečí nad Bečvou, autor: Miroslav Dvorský, CC BY 3.0 CZ 382.13 KB
přírodě blízké koryto štěrkonosné řeky Bečvy u Hustopečí nad Bečvou, autor: Miroslav Dvorský, CC BY 3.0 CZ 443.97 KB
Štítky