Preslia 90/4 (2018)

V dalším čísle časopisu Preslia čtenáři naleznou čtyři příspěvky. První uvádí popis nového hybridního taxonu, pcháče Cirsium ×sudae (C. carniolicum × C. greimleri). Byl popsán na základě čtyř jedinců, kteří vykazovali intermediární habitus. Autoři je nalezli v Ennstalských Alpách, kde se oba rodičovské druhy mohou potkávat. Rozbor morfologických znaků i analýza velikosti genomu nasvědčovala hybridnímu původu, nicméně pro potvrzení identity rodičovských taxonů bylo přistoupeno také k použití molekulární analýze AFLP. I ta původ zmíněných rostlin potvrdila. Kříženec byl nově pojmenován na počest Jana Sudy. (Tématu byl věnován také jeden příspěvek přednesený na konferenci ČBS, prezentaci můžete nalézt zde.)

Další článek představuje novou paleoekologickou databázi. Autoři zároveň ukazují, jak mohou být data z této databáze využita, a sice na příkladu porovnání současného a dávného rozšíření druhů mechorostů, které jsou tradičně považovány za glaciální relikty flóry střední Evropy.

Dále jsou v tomto čísle představeny výsledky studia série Radula z rodu Rubus (ostružiník). Na území ČR bylo na základě rozsáhlého terénního výzkumu této skupiny potvrzeno deset druhů. Tři z nich jsou v rámci tohoto příspěvku nově popsány. Jedná se o ostružiník bodavý (R. perpungens) a pootavský (R. vatavensis), třetí druh, endemický pro ČR, nese jméno Járy Cimrmana (R. jarae-cimrmanii).

Posledním příspěvkem je sedmá část série prací věnovaných rozšíření cévnatých rostlin na území ČR. Obsahuje síťové mapy a komentáře k dalším 104 taxonům.

Články v pdf podobě a elektronické přílohy naleznete na stránkách časopisu Preslia.

Titul je možné zakoupit v sekretariátu ČBS (cena: 200 Kč, pro členy ČBS 75 Kč)

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail