Stanovisko ČBS k ohrožení přírodních biotopů nadměrnými stavy zvěře v chráněných územích

 

V posledních letech zasáhlo Českou republiku několik období výrazného sucha. Nedostatek srážek během vegetačního období v kombinaci s oteplováním klimatu se projevuje snížením velikosti a početnosti populací mnoha druhů rostlin a celkově nižší produkcí rostlinné biomasy. V zemědělství snižuje výnosy plodin. V přírodních biotopech jsou však rostliny zároveň ovlivňovány působením zvěře. Její stavy určují zákony a další předpisy o myslivosti a podle těchto předpisů by je měla regulovat myslivecká sdružení a další myslivečtí hospodáři, nikoliv dynamicky se měnící úživnost vegetace.

Zvýšený pastevní tlak se výrazně projevuje ve zhoršení stavu přírodních biotopů. Na problematiku nedávno upozornila Česká společnost entomologická, když podala trestní oznámení ve věci zničení populace kriticky ohroženého jasoně dymnivkového.

Zvláště v oborách jsou ohroženy nejen populace ohrožených druhů, ale i celá společenstva. Příkladem mohou být změny vegetace v evropsky významné lokalitě Milovický les popsané v přiložené studii.

Celé znění stanoviska ČBS k ohrožení přírodních biotopů nadměrnými stavy zvěře v chráněných územích naleznete zde.