Sinicová a řasová flóra vybraných přírodních koupališť.

Autor(ka)
Duroňová, Sabina
Rok
2021
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Poznámky a/nebo abstrakt

V této diplomové práci se věnuji řasové a sinicové flóře přírodního koupaliště Biotop Brno-jih, jehož druhové složení sinic a řas z vegetační sezóny 2019/2020 porovnávám s druhovým složením sinic a řas v koupacím biotopu v Bohuslavicích u Kyjova, jímž jsem se zabývala ve své bakalářské práci (2019). Pro srovnání také uvádím druhové složení sinic a řas letních vzorků z Brněnské přehrady, která je obyvateli Brna hojně využívána ke koupání. Práce se skládá ze tří částí. První část práce obsahuje literární rešerši dat o sinicích a řasách, krátce jsou nastíněny samočisticí principy vody a výběr vhodných makrofyt pro koupací biotopy. Ve druhé části se zabývám samotným výzkumem a třetí část je didaktická. Celkem jsem odebrala 36 vzorků, a to 30 vzorků z koupacího biotopu Brno-jih a 6 vzorků z přehrady. Výsledky druhového složení sinic a řas jsem porovnávala jak mezi jednotlivými vodními nádržemi, tak mezi ročními obdobími dané vegetační sezóny. Součástí práce bylo také měření základních fyzikálně-chemických vlastností vody, jako je teplota vody, pH, konduktivita a průhlednost. Na základě získaných dat na závěr posuzuji čistotu vody a vhodnost ke koupání v těchto vodních nádržích. V rámci didaktické části jsem vytvořila dva typy pracovních listů pro studenty středních škol, z nichž jeden se věnuje přírodním koupacím biotopům a druhý Brněnské přehradě.