pracovní listy

Materiály pro výuku vybraných témat z biologie na gymnáziu.

Autor(ka)
Štaubertová, Tereza
Rok
2020
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Poznámky a/nebo abstrakt

Bakalářská práce obsahuje osmnáct témat z botaniky pro výuku biologie na gymnáziu. Ke každému tématu jsou zpracovány požadované výstupy na žáka, metodický návod k vyučovacím hodinám a 29 pracovních listů v příloze práce. Dále práce obsahuje pexeso s obrázky a názvy čtyřiceti osmi semenných rostlin. Připravené materiály se snaží respektovat sezónní a regionální přístup a využívat zejména metody pozorování a práce s volně dostupnými elektronickými zdroji při výuce biologie.

Sinicová a řasová flóra vybraných přírodních koupališť.

Autor(ka)
Duroňová, Sabina
Rok
2021
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Poznámky a/nebo abstrakt

V této diplomové práci se věnuji řasové a sinicové flóře přírodního koupaliště Biotop Brno-jih, jehož druhové složení sinic a řas z vegetační sezóny 2019/2020 porovnávám s druhovým složením sinic a řas v koupacím biotopu v Bohuslavicích u Kyjova, jímž jsem se zabývala ve své bakalářské práci (2019). Pro srovnání také uvádím druhové složení sinic a řas letních vzorků z Brněnské přehrady, která je obyvateli Brna hojně využívána ke koupání. Práce se skládá ze tří částí. První část práce obsahuje literární rešerši dat o sinicích a řasách, krátce jsou nastíněny samočisticí principy vody a výběr vhodných makrofyt pro koupací biotopy. Ve druhé části se zabývám samotným výzkumem a třetí část je didaktická. Celkem jsem odebrala 36 vzorků, a to 30 vzorků z koupacího biotopu Brno-jih a 6 vzorků z přehrady. Výsledky druhového složení sinic a řas jsem porovnávala jak mezi jednotlivými vodními nádržemi, tak mezi ročními obdobími dané vegetační sezóny. Součástí práce bylo také měření základních fyzikálně-chemických vlastností vody, jako je teplota vody, pH, konduktivita a průhlednost. Na základě získaných dat na závěr posuzuji čistotu vody a vhodnost ke koupání v těchto vodních nádržích. V rámci didaktické části jsem vytvořila dva typy pracovních listů pro studenty středních škol, z nichž jeden se věnuje přírodním koupacím biotopům a druhý Brněnské přehradě.

Sinice a řasy skleníků v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Autor(ka)
Synková, Klára
Rok
2021
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Poznámky a/nebo abstrakt

Práce se zabývá determinací sinic a řas ve sklenících v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty MU. První část práce zahrnuje literární rešerši týkající se obecně sinic a řas a zařazení této tématiky do vzdělávacích programů. Součástí kapitoly didaktika jsou i pracovní listy, a to jak pro skleníky, tak i pro venkovní expozici. Ve druhé části jsou poté výsledky výzkumu s tabulkami, kde jsou vypsány jednotlivé nalezené druhy. Celkem bylo determinováno 135 taxonů, a to 29 druhů sinic, 76 druhů rozsivek a 30 druhů ostatních řas. Vzorky byly odebírány během let 2019 až 2021. Součástí práce jsou i fototabule rozsivek, sinic i ostatních řas.

Botanické exkurze pro výuku na střední škole do Havlíčkova Brodu a okolí.

Autor(ka)
Kletečková, Iveta
Rok
2020
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Poznámky a/nebo abstrakt

Tato diplomová práce obsahuje dvě botanické exkurze, které jsou navrženy jako součást výuky biologie na střední škole. Trasy exkurzí se nacházejí v Havlíčkově Brodě a blízkém okolí. Konkrétně se jedná o exkurze s názvem Dřeviny parku Budoucnost a Poznávání bylin v oblasti Vlkovsko. Součástí obou návrhů je charakteristika abiotických a biotických podmínek, plánek a popis trasy exkurze, seznam druhů cévnatých rostlin s vybranými charakteristikami, soubor pracovních listů pro žáky a metodický návod pro učitele. Pro obě lokality je připravena jarní a podzimní verze pracovních listů.

Botanické exkurze do Moravského krasu pro výuku na střední škole.

Autor(ka)
Veselá, Anna
Rok
2017
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Poznámky a/nebo abstrakt

Diplomová práce obsahuje dva podrobně zpracované návrhy botanických exkurzí koncipovaných pro terénní výuku na středních školách. Trasy exkurzí se nacházejí na území Moravského krasu. Jmenovitě se jedná o trasy Vilémovice, Macocha a Pustý žleb a Rudické propadání. Součástí každého návrhu botanické exkurze jsou: mapa trasy, technické parametry trasy, charakteristika přírodních podmínek lokality, popis biotopů a vybraných druhů rostlin, seznam cévnatých rostlin a soubor pracovních listů s autorským řešením.