Vyjádření MZe a MŽP k Společnému prohlášení odborných společností k Moravské Amazonii

 

Česká botanická společnost se připojila ke “Společnému prohlášení odborných společností k problematice ochrany jihomoravských lužních lesů”, jehož cílem je upozornit na nutnost změny způsobu hospodaření v lužních lesích v oblasti soutoku Moravy a Dyje (více viz zde).

Odpověď Ministerstva zemědělství najdete zde. Přestože ministerstvo ujišťuje, že je ochrana, prosperita a trvalost lužního lesa v lokalitě Soutok společným cílem a zájmem odborných společností i MZe, z dopisu to nevyplývá. Naopak Ministerstvo zemědělství považuje současné hospodaření za „každodenní rozumnou a udržitelnou lidskou aktivitu“, která do biosférické rezervace patří. Současně zdůrazňuje, že tento způsob je mu bližší než ochrana přírody v pojetí českého zákona o ochraně přírody a krajiny. Ke konkrétním bodům Společného prohlášení odborných společností se nijak nevyjadřuje, místo toho toto prohlášení označuje za „neobjektivní hodnocení“ a vytýká mu „nepřátelskou emotivnost“ a „účelové načasování“.

Odpověď Ministerstva životního prostředí najdete zde. Ministerstvo děkuje za podporu a společný zájem, pokud jde o ochranu přírody nad soutokem Moravy a Dyje. Uvádí, že v minulosti připravovalo územní ochranu formou rozšíření chráněné krajinné oblasti Pálava, k čemuž „nedošlo zejména kvůli nesouhlasu některých místních samospráv.“ Stejně tak se nepodařilo zajistit vyhlášení příslušných evropsky významných lokalit formou chráněné krajinné oblasti podle nařízení vlády z roku 2005. Podle ministerstva byla důvodem „negativní kampaň založená mnohdy na zavádějících až mylných informacích o dopadu vzniku chráněné krajinné oblasti na život místních obyvatel a prosperitu regionu,“ kterou vedly „některé subjekty“, jakož i negativní postoj v regionu a zásadní nesouhlas s. p. Lesy České republiky a Ministerstva zemědělství. V současnosti Agentura ochrany přírody a krajiny ČR připravuje vyhlášení národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy (431 ha) a národní přírodní památky Soutok (3157 ha). Navzdory intenzivnímu jednání se s. p. Lesy ČR se zatím nepodařilo dosáhnout shody. Neshody se týkají velikosti obnovních prvků, množství ponechávaných výstavků i způsobu přípravy půdy. Podle MŽP „daná situace mimo jiné vyústila i k vydání nesouhlasného závazného stanoviska orgánu ochrany přírody k lesním hospodářským plánům pro lesní hospodářský celek Židlochovice a lesní hospodářský celek Soutok.“ MŽP proto zahájilo projednávání záměru vyhlásit NPR Lanžhotské pralesy a NPP Soutok, a to „přes značnou nevoli Ministerstva zemědělství a Lesů ČR, s. p.“