Komentované fytocenologické snímky z České republiky 3

Autor/autoři
Pavel Dřevojan, Pavel Novák, Jan Doležal, Tomáš Peterka, Dominik Zukal
Abstrakt

Podobně jako předchozí dva díly seriálu přináší i tento příspěvky o zajímavých vegetačních typech. Z nelesní vegetace se nám v tomto čísle sešly příspěvky o třech velmi rozdílných rostlinných společenstvech. Na jižní Moravě byla zachycena subhalofilní vegetace s převahou ostřice žitné (asociace Agrostio stoloniferae-Juncetum ranarii), v poslední době známá téměř výhradně pouze z termofytika severozápadních Čech. Druhý z příspěvků se věnuje Dolnímu Poorličí a fytocenologicky zde dosud nestudovaným psamofilním společenstvům svazů Armerion elongatae, Corynephorion a Thero-Airion. Porosty rdestu alpínského (asociace Potametum tenuifolii), které patří mezi ohrožená společenstva, byly nově dokumentovány ze Žďárských vrchů. Dále jsou diskutovány dva typy lesní vegetace – mírně vlhké nížinné dubohabřiny (asociace Circaeo-Carpinetum) a suťové lesy s hojným výskytem geofytů (asociace Scillo-Fraxinetum). Oba dva typy byly zaznamenány na jižní Moravě a v České republice jde o dosud jen málo prozkoumanou vegetaci.

Rubrika
Rok
2018
Ročník
53
Číslo
2
Stránka
177