Nové nálezy chlupáčků (rod Pilosella) ve východních Čechách. Část I. - Dolní Poorličí

Autor/autoři
Jan Doležal, Jaroslav Zámečník
Abstrakt

Článek představuje nálezy 18 druhů rodu Pilosella z Dolního Poorličí. Jedná se o 5 základních druhů (Pilosella aurantiaca, P. bauhini, P. caespitosa, P. officinarum, P. piloselloides) a 13 hybridogenních (P. bauhini × P. glomerata, P. brachiata, P. floribunda, P. glomerata, P. heterodoxa, P. iserana, P. macranthela, P. macrostoma, P. piloselliflora, P. polymastix, P. rothiana, P. stoloniflora a P. visianii). Pro fytoregion 61. Dolní Poorličí bylo zaznamenáno 13 nových taxonů. Co se týče jejich lokalit, jednalo se zpravidla o vegetaci raných sukcesních stadií (pastviny, pravidelně kosené louky, okraje cest, ruderální stanoviště, železniční nádraží). Z nalezených druhů převažovaly P. heterodoxa, P. macranthela a P. polymastix. Na několika místech byla pozorována přítomnost hybridních rojů, které byly tvořené buď kříženci druhů P. floribunda a P. officinarum, nebo P. caespitosa a P. officinarum.

Níže naleznete obrazovou přílohu k článku, kterou tvoří skeny herbářových položek zmíněných taxonů.

Druhý díl článku (Jan Doležal & Jaroslav Zámečník: Nové nálezy chlupáčků (rod Pilosella) ve východních Čechách. Část II. — Orlické podhůří a Orlické opuky) byl uveřejněn ve Zprávách ČBS 54/1 (2019).

Třetí díl článku (Jan Doležal & Jaroslav Zámečník: Nové nálezy chlupáčků (rod Pilosella) ve východních Čechách. Část III. — Sudetské mezihoří) byl uveřejněn ve Zprávách ČBS 55/2 (2020).

Rubrika
Rok
2018
Ročník
53
Číslo
1
Stránka
11