Komentované fytocenologické snímky 4

Autor/autoři
Pavel Dřevojan, Pavel Novák, Jan Doležal, Pavel Lustyk, Tomáš Peterka, Kateřina Šumberová
Abstrakt

Čtvrtý příspěvek serie zaměřené na zajímavé typy vegetace přináší devět příspěvků.

Pestré je zejména zde pojednávané spektrum nelesní vegetace. Teplomilné plevelné společenstvo (Lathyro tuberosi-Adonidetum aestivalis) bylo zaznamenáno na výhřevných jílovitých půdách Podorličí. Další tři příspěvky přibližují jihomoravské porosty s převahou archeofytního druhu Chenopodium vulvaria (Malvo neglectae-Chenopodietum vulvariae), plevelné společenstvo s ibiškem trojdílným (Setario pumilae-Hibiscetum trioni) a neofytní vegetaci s Tragus racemosus (Tribulo terrestris-tragetum racemosi Soó & Timár in Timár 1955).

Z písčitých substrátů Poorličí pochází příspěvek zaměřený na ojedinělou jednoletou vlhkomilnou vegetaci s Illecebrum verticillatum (Junco tenageiae-Radioletum linoidis a Stellario uliginosae-Isolepidetum setaceae). Ze třídy Scheuchzerio-Caricetea je pojednáváno společenstvo s Carex davalliana, jehož jeden z posledních pozůstatků dříve hojnějšího rozšíření na jižní Moravě se podařilo zachytit.

Z Dokeska dokumentujeme rašeliništní vegetaci odpovídající severskému svazu Stygio-Caricion limosae Nordhagen 1943, jehož výskyt ve střední Evropě je dosud známý jen na několika izolovaných lokalitách a je patrně reeliktní. V České republice nebyl tento svaz dosud rozlišován.

Z lesní vegetace přibližujeme dva vegetační typy zaznamenané ve Slezsku. jde o polonské dubohabřiny (asociace Tilio cordatae-Carpinetum betuli), tradičně vymezovanou vegetační jednotku, jejíž pozice v rámci českých a středoevropských dubohabřin je diskutována. Druhý příspěvek je věnován acidofilním vlhkým doubravám (Holco mollis-Quercetum roboris).

Rubrika
Rok
2020
Ročník
55
Číslo
1
Stránka
139