alpínská společenstva

Alpínská vegetace pohoří Smolikas v Řecku a Nemërçkë v Albánii. Zuzana Mruzíková So 15. 01. 2022 - 10:19
Autor(ka)
Duchoň, Mário
Rok
2018
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Poznámky a/nebo abstrakt

Vegetace jižní části Balkánskeho polostrova je vzhledem ke své diverzitě fytocenologicky ještě málo prozkoumaná. V téhle práci přináším nové informace ke klasifikaci, druhovému složení, ekologii, vztahům mezi faktory prostředí, druhovému bohatství a endemismu pohoří Smolikas a Nemërçkë, která leží blízko sebe v albánskořeckém pohraničí. Obě mají podobnou nadmořskou výšku, ale rozdílné geologické podloží. Smolikas je budován ultrabazickými ofiolity, zatímco Nemërçkë je vápencové pohoří. Terénní průzkum proběhl v letech 2012 a 2013. V pohoří Nemërçkë bylo zapsáno 105 fytocenologických snímků v pohoří Smolikas 110 snímků. Tyto snímky byly pomocí numerických metod klasifikovány na základě prezence, absence a abundance jednotlivých druhů. Detrendovaná korespondenční analýza zobrazila podobnosti vegetačních typů obou pohoří. Vztahy mezi faktory prostředí a druhovou bohatosti byly vyhodnoceny pomocí lineárních modelů. Celkem 17 rostlinných společenstev zařazených do 6 fytocenologických tříd (Asplenietea trichomanis, Daphno-Festucetea, Elyno-Seslerietea, Mulgedio-Aconitetea, Thlaspietea rotundifolii a Trifolio anatolici-Polygonetea arenastri) bylo popsáno z pohoří Nemërçkë a 21 společenstvev v 10 třídách z pohoří Smolikas, kde se navíc vyskytují třídy Juncetea trifidi, Littorelletea uniflorae, Montio-Cardaminetea a Scheuchzerio palustris-Caricetea fuscae. Analýzy ukazují, že druhové bohatství společenstev klesá s rostoucí nadmořskou výškou. Pokryvnost skal a z toho vyplývajíci další faktory, například stres ze sucha, jsou důležitější než pH půdy, které nemá významný vliv na druhovou diverzitu. Společenstva jsou druhově bohatší na hlubších, méně kamenitých půdách v rámci téměř všech biotopů. Poměr počtu endemitů k počtu druhů v snímku je v obou pohořích relativně podobný, ovšem ofiolitický Smolikas má větší počet stenoendemitů. Vegetace skal a sutí na vápencích pohoří Nemërçkë je rozmanitější, s větším počtem rostlinných spoločenstev jakož i druhů. Pohoří Smolikas však má vegetaci celkově rozmanitější, jelikož se zde vyskytují vodní, prameništní a rašeliništní společenstva, přesto se zde vyskytuje méně druhů.

Vliv vybraných faktorů globálních změn na produkci rostlinné biomasy v alpínském prostředí. Zuzana Mruzíková Pá 21. 04. 2017 - 01:07
Autor(ka)
Jirásková, Eva
Rok
2013
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.
Krátkodobé změny subalpínské a alpínské vegetace po ukončení antropogenních zásahů v Hrubém Jeseníku. Zuzana Mruzíková Pá 21. 04. 2017 - 01:02
Autor(ka)
Chmelinová, Barbora
Rok
2013
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.
Vliv globálních změn prostředí na minerální složení rostlinné biomasy v alpínských vřesovištích. Zuzana Mruzíková Čt 20. 04. 2017 - 20:55
Autor(ka)
Ráčková, Marie
Rok
2009
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.
Změny v produkčních parametrech alpínských vřesovišť indukované globálními změnami prostředí. Zuzana Mruzíková Čt 20. 04. 2017 - 20:37
Autor(ka)
Jirásková, Eva
Rok
2009
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.