Českomoravská vrchovina

Mechorosty rašeliniště Opatovské zákopy a jejich distribuce ve vztahu k podmínkám prostředí.

Autor(ka)
Vavrincová, Petra
Rok
2018
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Poznámky a/nebo abstrakt

V předkládané bakalářské práci se věnuji mechové flóře Přírodní rezervace Opatovské zákopy. Opatovské zákopy jsou dlouhodobě ochranářsky obhospodařovaným rašeliništěm s dobře vyvinutou ostřicovo-mechovou vegetací, avšak jejich mechová flóra nebyla dosud detailně zkoumána. V celé oblasti Českomoravské vrchoviny v současnosti probíhá šíření několika druhů rašeliništích mechorostů, zatímco vzácnější, zejména nerašeliníkové mechy, ustupují. Cílem práce je vyhotovit soupis rašeliništních druhů mechorostů (historické údaje a současný stav) a zjistit, zda a v jakých podmínkách se na Opatovských zákopech dosud vyskytují ustupující druhy slatiništních mechorostů. Součástí práce je také přehled historie Přírodní rezervace Opatovské zákopy, zhodnocení managementu a současného stavu lokality a rešerše historických údajů o výskytu mechorostů a cévnatých rostlin. Během podzimu 2017 jsem provedla bryofloristický průzkum lokality. Pro zjištění vztahů mezi rozšířením mechorostů a podmínkami prostředí jsem na lokalitě zapsala 44 fytocenologických snímků a změřila pH, konduktivitu a hladinu vody. Na lokalitě jsem nalezla tři nové druhy (Calliergon giganteum, Philonotis caespitosa a Plagiomnium ellipticum). Ohrožený druh C. giganteum vykazoval nejprůkaznější vazbu na místa s vysokou hladinou podzemní vody.

Floristická studie území severozápadně od Bystřice nad Pernštejnem.

Autor(ka)
Zichová, Kateřina
Rok
2017
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Poznámky a/nebo abstrakt

Tato diplomová práce pojednává o přírodních podmínkách a cévnatých rostlinách území severozápadně od Bystřice nad Pernštejnem. Navazuje na bakalářskou práci, ve které byly popsány přírodní podmínky tohoto území, a na základě literární rešerše floristických prací byl vytvořen seznam druhů cévnatých rostlin nacházejících se ve studovaném území. V rámci diplomové práce jsem rešeršní údaje doplnila o výsledky z vlastního terénního výzkumu, který jsem prováděla v období od dubna 2014 do srpna 2016. Během této doby jsem na území nalezla celkem 326 druhů cévnatých rostlin, z toho 46 bylo pro území nalezeno nově. Nepodařilo se mi potvrdit 166 druhů, které byly v přechozích pracech v této oblasti identifikovány. Jako součást práce byl vytvořen dokladový herbář, který bude součástí herbáře Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.